Skip to Content

 พระราชกฤษฎีกา

 พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 471) พ.ศ. 2551 ลดอัตราภาษีเงินได้และยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาท

พระราชกฤษฎีกา ฯ (ฉบับที่ 662) พ.ศ. 2561 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายทองคำแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมาย ว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งกระทำในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

พระราชกฤษฎีกา ฯ (ฉบับที่ 677) พ.ศ. 2562 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารพาณิชย์และธนาคารพาณิชย์ที่ควบเข้ากันหรือโอนกิจการให้แก่กัน

Results 1 - 10 of 481