Skip to Content

ไม่รวมเป็นรายได้ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินทุนนำเข้าเพื่อชดเชยผลการขาดทุน

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินทุนนำเข้าเพื่อชดเชยผลการขาดทุน


ข้อเท็จจริง

ธนาคาร ก สาขาประเทศไทย มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮ่องกงซึ่งไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับ

ประเทศไทย แจ้งว่า ในปัจจุบันและปีที่ผ่านมาลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้คืนและกลายเป็นหนี้เสีย ธนาคาร

ฯ จึงตั้งเงินสำรองหนี้สูญเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดผลขาดทุน แต่ในทางภาษีอากรยังคงมีกำไรอยู่

เนื่องจากการตั้งสำรองหนี้สูญดังกล่าวไม่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรได้ ผลการขาดทุน

ดังกล่าวทำให้กองทุนของธนาคารฯ ลดลง ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงกำหนดให้นำเงินจาก

สำนักงานใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ที่ฮ่องกงเข้ามาชดเชยผลขาดทุนที่เกิดขึ้น


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 39, มาตรา 66

แนววินิจฉัย

เงินทุนจากสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่ตั้งตามกฎหมายของต่างประเทศ ซึ่งไม่มีอนุสัญญา

ภาษีซ้อนกับประเทศไทย ซึ่งสาขาประเทศไทยนำเข้ามาชดเชยผลการขาดทุนจากการตั้งสำรองหนี้สูญนั้น

ไม่ถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากเป็นนิติบุคคลเดียวกันจึง

ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 66 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/07674 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2542

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)