Skip to Content

เกณฑ์การรับรู้ ภาษีเงินได้นิติบุคคล การบันทึกบัญชีกรณีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล การบันทึกบัญชีกรณีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


ข้อเท็จจริง

บริษัท ก. จำกัด ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมตามระเบียบ

ว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2520 กรณีบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีใน

การบันทึกผลกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 30

เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชี

ผลขาดทุนจากรายการรอตัดบัญชีไปเป็นการบันทึกรับรู้เป็นรายได้หรือรายจ่ายทั้งจำนวน จึงขอหารือว่า

หากบริษัทฯ ต้องปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว บริษัทฯ จะนำผลขาดทุน

จากอัตราแลกเปลี่ยนมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.

72/2540 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

เนื่องจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ได้หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.72/2540ฯ

แนววินิจฉัย

ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2540 บริษัทฯ ได้เลือกคำนวณผลขาดทุนจาก

อัตราแลกเปลี่ยนฯ ตามส่วนแห่งมูลค่าหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระตามข้อ 2 (1) แห่งคำสั่งกรมสรรพากร ที่

ท.ป.72/2540 ฯ ดังนั้น หากบริษัทฯ ต้องปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่

30 แต่ในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทฯ จะเลือกปฏิบัติตามข้อ 2 (1)

แห่งคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.72/2540 ฯ ก็ให้กระทำได้ แต่ต้องหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ว่าการคำนวณกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ ใช้วิธีการข้อใดของคำสั่งกรมสรรพากรดังกล่าว

และหมายเหตุประกอบงบการเงินแต่ละปีจนกว่าการคำนวณรายได้หรือรายจ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากร

ดังกล่าวจะหมดสิ้นไป โดยบริษัทฯ ไม่ต้องบันทึกบัญชีและจัดทำงบกำไรขาดทุนให้เป็นวิธีการเดียวกับการ

เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลก็ได้
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/280 ลงวันที่ 18 มกราคม 2543

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)