Skip to Content

ขายสินค้า/การให้บริการ ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้แทนแยกราคาสินค้าและค่าติดตั้งออกจากกัน

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้แทนแยกราคาสินค้าและค่าติดตั้งออกจากกัน


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิต จำหน่ายเครื่องปรับอากาศพร้อมบริการติดตั้งผลิต

เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น ฯลฯ และรับซ่อมอุปกรณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ขายเครื่อง

ปรับอากาศพร้อมบริการติดตั้งให้กับบริษัท ก. โดยบริษัทฯ ได้เปิดบิลค่าวัสดุและค่าบริการติดตั้งในการ

เรียกเก็บเงินจากลูกค้าแยกคนละฉบับเพื่อให้ลูกค้าได้หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 จากค่าติดตั้ง

แต่ลูกค้าไม่ยินยอมและหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากยอดที่เรียกเก็บเงินทั้งหมด โดยอ้างว่าเป็นการรับจ้าง

เหมางาน บริษัทฯ ขอทราบว่าบริษัทฯ จะแยกเรียกเก็บเงินเป็นค่าวัสดุหนึ่งฉบับ และค่าติดตั้งอีกหนึ่งฉบับ

ตามใบกำกับภาษีที่แนบมาเพื่อพิจารณาได้หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 3 เตรส, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528

แนววินิจฉัย

กรณีตามข้อเท็จจริงเป็นการขายเครื่องปรับอากาศพร้อมบริการติดตั้ง เมื่อบริษัทฯ ได้แยก

การเรียกเก็บเงินค่าเครื่องปรับอากาศออกจากค่าบริการติดตั้ง บริษัท ก. ผู้จ่ายเงินได้ไม่มีหน้าที่หักภาษี

ณ ที่จ่ายสำหรับการจ่ายเงินค่าเครื่องปรับอากาศแต่อย่างใด แต่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับการจ่าย

เงินค่าบริการติดตั้งซึ่งถือเป็นค่าจ้างทำของในอัตราร้อยละ 3.0 ตามมาตรา 3 เตรส แห่ง

ประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 8 (2) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้

ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่

26 กันยายน พ.ศ. 2528
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/07876 ลงวันที่ 08 มิถุนายน 2541

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)