Skip to Content

กฎกระทรวง ฉบับที่ 362 (พ.ศ. 2563) ยกเว้นเงินสนับสนุนและเงินชดเชยตามมาตรการ “ชิมช้อปใช้”

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 362 (พ.ศ. 2563)

ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17)แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10)พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

กำหนดให้เงินได้ที่เป็นเงินสนับสนุนและเงินชดเชยที่ผู้มีเงินได้ได้รับ อันเนื่องมาจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศและมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 12 พฤศจิกายนพ.ศ. 2562 เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ให้ไว้ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

อุตตม สาวนายน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลได้มีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศและมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โดยการจ่ายเงินสนับสนุนและเงินชดเชยให้แก่ผู้ที่ได้ชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ สมควรกำหนดให้เงินสนับสนุนและเงินชดเชยที่ผู้มีเงินได้ได้รับเนื่องจากการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าหรือรับบริการตามมาตรการดังกล่าวเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้(เล่ม 137 ตอนที่ 36 ก ราชกิจจานุเบกษา 19 พฤษภาคม 2563)

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)