Skip to Content

กฎกระทรวง ฉบับที่ 360 (พ.ศ. 2563) ยกเว้นเงินได้ได้รับตามมาตรการ "บ้านดีมีดาวน์"

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 360 (พ.ศ. 2563)

ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17)แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10)พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กำหนดให้เงินได้ที่ผู้มีเงินได้ได้รับตามมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนห้าหมื่นบาท เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ข้อ 2 ผู้มีเงินได้ที่จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 1 ต้อง

(1) ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้ลงทะเบียนตามมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัยของกระทรวงการคลัง

(2) ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการและจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในอสังหาริมทรัพย์นั้นให้แล้วเสร็จในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด

(3) เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินประจำปี พ.ศ. 2561 ไม่เกินหนึ่งล้านสองแสนบาทและได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. 2561

ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

สันติ พร้อมพัฒน์

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ภาครัฐให้การสนับสนุนเงินเป็นจำนวนห้าหมื่นบาทแก่ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยที่เข้าร่วมมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ สมควรกำหนดให้เงินได้ที่ได้รับการสนับสนุนตามมาตรการดังกล่าวเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้(เล่ม 137 ตอนที่ 26 ก ราชกิจจานุเบกษา 30 มีนาคม 2563)

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)