Skip to Content

 ปี 2548

ตารสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ อากรแสตมป์ กรณีขออนุมัตินำอากรแสตมป์ที่ปิดทับลงบนตราสารไปหักกลบกับอากรที่ต้องชำระเป็นตัวเงิน และขออนุมัติเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน