Skip to Content

 ปี 2562

การออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายแทนผู้จ่ายเงินได้ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแทนผู้จ่ายเงินได้