Skip to Content

 ปี 2555

ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ยแทนผู้จ่ายเงินได้ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขออนุมัติหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนผู้จ่ายเงิน