Skip to Content

 ปี 2543

การแจ้งเลิกกิจการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณียื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) ระบุว่าเลิกประกอบกิจการ แต่ยังคงมีการขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไป

Results 1 - 10 of 130