Skip to Content

BOI ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตสินค้าประเภทชิ้นส่วนรถยนต์ ส่งขายภายในประเทศ เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และบริษัทฯ ทำการประกอบการผลิต ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2538 โดยบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการผลิตพวงมาลัยรถยนต์ ชิ้นส่วนภายในและภายนอกรถยนต์ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 7 ปี

ในปี 2538 และปี 2539 บริษัทฯ ประกอบกิจการทั้งในส่วนที่ได้รับการส่งเสริมฯ และใน

ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมฯ โดยมีผลประกอบการ ดังนี้

ปีกิจการส่วนที่ได้รับส่งเสริมฯกิจการส่วนที่ไม่ได้รับส่งเสริมฯกำไร (ขาดทุน) สุทธิรวมกำไรสุทธิขาดทุนสุทธิกำไรสุทธิขาดทุนสุทธิ2538-(26,715,745.93)3,667,645.63 -(23,048,100.30) 253911,088,610.93-25,258,015.09-36,346,626.02

จากรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ ได้คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยการนำผลขาดทุนสะสมยกมาจากปี

2538 (23,048,100.30) มาหักออกจากกำไรสุทธิที่ได้จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมฯ ในปี 2539

จำนวน 25,258,015.09 แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล จึงหารือว่าการคำนวณ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปี 2539 ดังกล่าวเป็นวิธีการคำนวณที่ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง ควรมี

การคำนวณอย่างไร นั้น


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 35/2540 เ

แนววินิจฉัย

1. ในกรณีบริษัทฯ ประกอบกิจการทั้งที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้คำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของแต่ละกิจการแยกต่างหากจากกัน แต่ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นำกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของกิจการทั้งที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมารวมเข้าด้วยกัน กรณีตามข้อเท็จจริง บริษัทฯ ต้องปฏิบัติดังนี้

1.1 ในปี 2538 บริษัทฯ มีสิทธิ์นำผลขาดทุนจำนวน 26,715,745.93 บาท ของกิจการส่วนที่ได้รับการส่งเสริม ไปหักจากกำไรจำนวน 3,667,645.63 บาท ของกิจการส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมได้ ซึ่งจะมีผลขาดทุนสุทธิรวม 23,048,100.30 บาท บริษัทฯ จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2538 ตามข้อ 4.2(ก) แห่งประกาศกรมสรรพากร เรื่องการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530

1.2 ในปี 2539 บริษัทฯ มีสิทธิ์นำผลขาดทุนสะสมของปี 2538 จำนวน 23,048,100.30 บาท ตาม 1.1 มาหักออกจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมจำนวน 25,258,015.09 บาท ในปี 2539 ซึ่งจะมีผลกำไรสุทธิที่จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2539 จำนวน 2,209,914.79 บาท โดยไม่จำเป็นต้องนำไปหักออกจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมจำนวน 11,088,610.93 บาท ก่อนแต่อย่างใด ตามข้อ 4.2(ข) แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 ประกอบกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 35/2540 เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล การนำผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนไปหักภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2540

2. สำหรับขาดทุนของกิจการส่วนที่ได้รับการส่งเสริมในปี 2538 จำนวน 26,715,745.93 บาท บริษัทฯ จะนำไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 35/2540 ฯ ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2540 อีกไม่ได้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ใช้สิทธินำผลขาดทุนดังกล่าวไปหักออกจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมในปี 2538 และปี 2539 จนหมดทั้งจำนวนแล้ว
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/17501 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2540

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)