Skip to Content

BOI ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้รับเงินชดเชยจากสัญญาประกันภัย

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้รับเงินชดเชยจากสัญญาประกันภัย


ข้อเท็จจริง

ลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในโครงการด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า

รวมถึงผลพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า อันได้แก่ ไอน้ำและน้ำเย็นเพื่อการอุตสาหกรรม

โดยที่เป็นลักษณะเฉพาะของธุรกิจด้านพลังงาน บริษัทฯ ต้องลงทุนก่อสร้างโรงงานรวมทั้งท่อส่งพลังงาน

ไปยังโรงงานของลูกค้าที่ต้องการรับซื้อพลังงานจากบริษัทฯ ซึ่งเป็นเงินจำนวนสูงมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึง

จำเป็นต้องมีการลงนามในสัญญาซื้อขายพลังงานกับลูกค้า ในระยะยาวเพื่อเป็นหลักประกันให้กับบริษัทฯ

ว่าลูกค้าจะผูกพันตนในการรับซื้อพลังงานในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยเป็นลูกค้าหลักรายใหญ่ที่สุด

นอกจากนั้นสัญญาซื้อขายพลังงานยังมีข้อกำหนดว่าบริษัทฯ จะต้องจัดส่งพลังงานให้ตาม

กำหนดเวลาตามสัญญา ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งให้ได้ ทางบริษัทฯ จะถูกกำหนดให้ต้องเสียค่าปรับ

จำนวนสูง ดังนั้นโดยข้อจำกัดข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องจัดทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทรับประกันภัยเพื่อ

คุ้มครองในส่วนของรายได้และความสูญเสียของบริษัทฯ ที่อาจจะได้รับหรือสูญเสีย เพื่อรองรับต้นทุน

ค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่ได้ลงทุนไปในโครงการ โดยแยกพิจารณาการคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยดังนี้

(1) ความคุ้มครองการสูญเสียรายได้หรือขาดรายได้อันเกิดจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ

บริษัทโดยตรง เช่น ผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงานหรืออุปกรณ์ต่อเนื่องให้บริษัทฯ ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด

ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถผลิตขายพลังงานให้แก่ลูกค้าได้ทันตามกำหนดอันทำให้บริษัทฯ จะสูญเสียรายได้

อันพึงจะได้รับตามปกติที่จะนำไปใช้ในการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ ยังต้องรับภาระต้นทุน

ทางการเงิน (ดอกเบี้ย)เพิ่มเติมเนื่องจากต้องหาแหล่งเงินอื่นมาทดแทนในส่วนเงินรายได้ที่ขาดหายไป

(2) ความคุ้มครองการสูญเสียรายได้อันเนื่องจากผลกระทบจากลูกค้า เช่น การไฟฟ้าฯ

ไม่สามารถรับซื้อพลังงานอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นแก่โรงงานของการไฟฟ้าฯ

สำหรับค่าชดเชยรายได้ที่บริษัทฯ สูญเสียไปและได้รับจากบริษัทประกันภัยข้างต้น บริษัท

ประกันภัยจะจ่ายให้ในลักษณะการคำนวณดังนี้รายได้ทั้งหมดที่สูญเสีย 100 บาทต้นทุนที่เกี่ยวเนื่อง 60

บาท (เฉพาะต้นทุนก๊าซและน้ำ)จำนวนเงินที่เรียกชดเชย 40 บาท

บริษัทฯ จึงขอทราบว่า หากบริษัทฯ ได้รับรายได้ที่ได้รับชดเชยจากสัญญาประกันภัย (1)

และ (2) และวิธีการคำนวณข้างต้น ซึ่งได้รับมาสุทธิจากบริษัทประกันภัยเท่าที่บริษัทสูญเสียรายได้จาก

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนั้น บริษัทฯ สามารถบันทึกเป็นรายได้ในส่วนของกิจการที่ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวนได้และได้รับยกเว้นภาษีอากรตามบัตรส่งเสริมการลงทุนจะเป็นการถูกต้อง

หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65

แนววินิจฉัย

กรณีตามข้อเท็จจริงข้างต้น รายได้ที่บริษัทฯ ได้รับชดเชยจากสัญญาประกันภัยไม่ถือเป็น

รายได้ที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/07685 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2542

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)