Skip to Content

BOI ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผล

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผล


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนออกให้

ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2530 ซึ่งในบัตรส่งเสริมระบุว่าให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 7 ปี

ปัจจุบันสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลในบัตรดังกล่าวได้หมดไปแล้ว ต่อมาในปี 2541 บริษัทฯ ได้

รับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มอีก 1 บัตรลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2541 ซึ่งในบัตรส่งเสริมระบุว่าได้รับ

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี และประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นกิจการ

เดียวกันกับบัตรส่งเสริมฉบับแรก บริษัทฯ จึงหารือว่า ถ้าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของ

บัตรส่งเสริมฉบับเดิม ผู้รับเงินปันผลดังกล่าวจะต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 34, พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

แนววินิจฉัย

เงินปันผลที่ผู้รับเงินปันผลได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับ

ยกเว้นเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จะได้รับ

ยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนฯ

ต่อเมื่อเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และจะต้องเป็น

เงินปันผลที่ผู้ได้รับการส่งเสริมจ่ายและผู้รับเงินปันผลได้รับในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้

รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่องการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ

ของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530

ดังนั้น กรณีที่บริษัทฯ ประสงค์จะนำกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับเดิม มาจ่ายเป็นเงินปันผลให้ปีอื่น ๆ ที่มิใช่ระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมฉบับดังกล่าว เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทฯ ในกรณีดังกล่าวย่อมไม่ได้

รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 และผู้รับเงิน

ปันผลจะต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/5834 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2543

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)