Skip to Content

BOI ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนับวันเริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนับวันเริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ได้รับอนุมัติสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2540 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าประเภท 7.36 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าระบบ INDEPENDENT POWER PRODUCER โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเวลาแปดปี และได้รับใบอนุญาตเปิดดำเนินการ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2544 อนุญาตให้เปิดดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2543 แต่จากการตรวจสอบภาษีของเจ้าพนักงานประเมินสำนักงานสรรพากรพื้นที่ 5 พบว่า ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2542 บริษัทฯ มีรายได้จากเงินชดเชยค่าก๊าซ ซึ่งถือเป็นรายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2542 ในขณะที่บริษัทฯ ถือว่า มีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2543 เนื่องจากเป็นวันที่ ก. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นผู้ซื้อพลังงานไฟฟ้าตามสัญญาได้มีหนังสือถึงบริษัทฯ กำหนดวันที่ผลิตกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COMMERCIAL OPERATION DATE)


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นวันที่เริ่มใช้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจริง กล่าวคือ วันที่บริษัทฯ เริ่มมีรายได้จากการผลิตพลังงานไฟฟ้าตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้รับเงินหรือได้รับชำระราคาแล้วหรือไม่ แต่การประกอบกิจการดังกล่าวต้องไม่เกิดขึ้นก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม การที่บริษัทฯ มีรายได้จากเงินค่าก๊าซในส่วนของการทดสอบการเดินเครื่องจักรแล้วได้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้งานได้ตามข้อตกลงกับ ก. ซึ่งถือเป็นรายจ่ายโดยตรงของกิจการ เมื่อบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของในพลังงานไฟฟ้าให้กับ ก. แล้ว รวมทั้ง บริษัทฯ ไม่เกี่ยวข้องในการบริหารพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องในระดับที่เจ้าของพึงกระทำและไม่ได้ควบคุมพลังงานไฟฟ้าที่ขายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการขายในเชิงพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม ถือว่า เงินชดเชยค่าก๊าซเป็นรายได้จากการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และบริษัทฯ เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2542
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/1918 ลงวันที่ 07 มีนาคม 2549

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)