Skip to Content

BOI ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีดอกเบี้ยเงินฝากของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีดอกเบี้ยเงินฝากของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตยางแท่งจากสำนักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการ

ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีกำหนดเวลาแปดปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบ กิจการ

จากการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว บริษัทฯ จึงเข้าใจว่ารายได้อันเกิดจากดอกเบี้ยเงินฝากใน

ธนาคารประเภทออมทรัพย์หากมีจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้ของ กิจการที่ได้รับการ

ส่งเสริมนั้น บริษัทฯ ย่อมจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายเช่นกัน ซึ่งจังหวัดเห็นว่าแม้

บริษัทฯ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากดอกเบี้ยรับไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้ทั้งสิ้นของ

กิจการ แต่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ธนาคารมิต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และธนาคารย่อมไม่ทราบว่ารายได้ทั้งสิ้น

ของกิจการของบริษัทฯ มีจำนวนเท่าใด จึงไม่อาจคำนวณได้ว่าดอกเบี้ยดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 2 ของ

รายได้ทั้งสิ้นของกิจการหรือไม่ ฉะนั้นธนาคารจึงยังคงมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากบริษัทฯ จังหวัดจึง

หารือว่า ความเห็นดังกล่าวถูกต้อง หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 3 เตรส

แนววินิจฉัย

เมื่อบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตยางแท่งประเภท 1.19 การผลิต

ผลิตภัณฑ์ยาง ตามบัตรส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

โดยให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมี

กำหนดเวลาแปดปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 บริษัทฯ จึงได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ที่เกิดจาก

ดอกเบี้ยที่บริษัทฯ นำเงินทุนหมุนเวียนหรือรายได้ที่ได้จากการขายสินค้าของกิจการตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้

จากการประกอบกิจการไปฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝากประเภทที่จ่ายคืน

เมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์ซึ่งใช้สมุดคู่ฝากในการฝาก ถอน และไม่ได้ใช้เช็คในการถอนดอกเบี้ยรับ

ในกรณีนี้ถือเป็นรายได้จากการประกอบ กิจการที่ได้รับการส่งเสริม จึงได้รับการยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ ดอกเบี้ยดังกล่าวต้องมีจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน ร้อยละ 2 ของรายได้ ของ

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี แต่เนื่องจากขณะที่ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้แก่

บริษัทฯ นั้น ธนาคารไม่อาจทราบได้ว่าดอกเบี้ยที่จ่ายนั้นมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้ทั้งสิ้นของ

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่ ฉะนั้น ธนาคารผู้จ่ายเงินได้ (ดอกเบี้ย) ให้แก่บริษัทฯ จึง

ยังคงมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามปกติ
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811(กม.03)/253 ลงวันที่ 03 ธันวาคม 2544

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)