Skip to Content

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 736) พ.ศ. 2564 การยกเว้นรัษฎากร สำหรับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

พระราชกฤษฎีกา

ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 736)

.ศ. 2564

---------------------

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ในบางกรณี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา 3 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 736) พ.ศ. 2564”

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด 5 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 77/1 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับรายรับอันเนื่องมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีไว้ในการประกอบกิจการเฉพาะของตนดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ เฉพาะรายรับที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

(1) รายรับที่เป็นเงินค่าทดแทนสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562

(2) รายรับที่เป็นเงินจากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 60 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562

มาตรา 4 ให้ยกเว้นอากรแสตมป์ตามหมวด 6 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์สำหรับกรณีดังต่อไปนี้
ทั้งนี้ เฉพาะตราสารที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม พ
.ศ. 2562 เป็นต้นไป

(1) การขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562

(2) การโอนที่ดินคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาทตามมาตรา 55 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562

(3) การขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 60 วรรคสอง และมาตรา 61 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562

มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

        นายกรัฐมนตรี

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์หรือการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนหรือได้มาโดยวิธีการซื้อขายเพื่อบรรเทาภาระภาษีและจูงใจให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตกลงทำสัญญาซื้อขายอันเป็นการดำเนินการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์พ.ศ. 2562 จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

(เล่ม 138 ตอนที่ 73 ก ราชกิจจานุเบกษา 8 พฤศจิกายน 2564)

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)