Skip to Content

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 563) พ.ศ. 2556 ขยายระยะเวลาการหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 145

พระราชกฤษฎีกา

ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 563)

พ.ศ. 2556

------------------------

ภูมิพลอดุลยเดชป.ร.

ให้ไว้ณวันที่ 29 เมษายนพ.ศ. 2556

เป็นปีที่ 68 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

                            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

                            โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินบางกรณี

                            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่25) พ.ศ. 2525 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

                            มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 563) พ.ศ. 2556

                            มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                            มาตรา 3 ให้ยกเลิกความใน (1) และ (2) ของวรรคสองของมาตรา 4 ทวาทศแห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 552) พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
                            
(1) เป็นทรัพย์สินซึ่งได้ซื้อมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
                             (2)
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามประสงค์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
     
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      
นายกรัฐมนตรี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือโดยที่การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการรับจ้างผลิตสินค้าของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะนั้นได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่31ธันวาคมพ.ศ. 2555 แต่เนื่องจากรัฐบาลยังคงมีนโยบายในการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดหาเครื่องจักรใหม่ในการผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินกรณีดังกล่าวเพื่อขยายระยะเวลาการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคมพ.ศ. 2556 จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 130 ตอนที่ 40 ก วันที่ 9 พฤษภาคม 2556)

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)