Skip to Content

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 320) พ.ศ.2541 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่คณะกรรมการไทยช่วยไทย

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 320)
พ.ศ. 2541
-----------------------
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2541
เป็นปีที่ 53 ในรัชกาลปัจจุบัน


                    
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                    
โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่คณะกรรมการไทยช่วยไทย

                    
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2496 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราช กฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                    
มาตรา  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 320) พ.ศ. 2541

                    
มาตรา  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป

                    
มาตรา  ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 2 หมวด 3 ภาษีธุรกิจเฉพาะตาม หมวด 5 และอากรแสตมป์ตามหมวด 6 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร แก่คณะกรรมการไทยช่วยไทย สำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคหรือที่ได้รับจาก การขายทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค รายรับที่ได้รับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการบริจาค และการกระทำตราสารของคณะกรรมการไทยช่วยไทย

                    
มาตรา  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ชวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควร ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่คณะกรรมการ ไทยช่วยไทยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการรับบริจาคในนามของกองทุนไทยช่วยไทย สำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคหรือที่ได้รับจากการขาย ทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคจากประชาชน เพื่อช่วยประเทศชาติในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ รายรับที่ได้รับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับบริจาค และการกระทำตราสารของ คณะกรรมการไทยช่วยไทย จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

(ร.จ.ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 115 ตอนที่ 39 ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541)

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)