Skip to Content

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 240) พ.ศ. 2534 กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 240)
พ.ศ. 2534
--------------------------
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2534
เป็นปีที่ 46 ในรัชกาลปัจจุบัน


                    
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

                    
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ

                    
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา 91/3(7) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

                    
มาตรา  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 240) พ.ศ. 2534"

                    
มาตรา  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป

                    "
มาตรา  ให้ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับกิจการดังต่อไปนี้

                    (1)
กิจการขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในตลาดหลักทรัพย์

                    (2)
กิจการของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม

                    (3)
กิจการของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม"
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 257) พ.ศ. 2535 ใช้บังคับ 1 มกราคม 2535 เป็นต้นไป).

                    "(4)
กิจการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย"
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 265) พ.ศ. 2536 ใช้บังคับ 7 กันยายน 2536 เป็นต้นไป)

                    "(5)
กิจการของกองทุนสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ"
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 316) พ.ศ. 2541 ใช้บังคับ 17 มีนาคม 2541 เป็นต้นไป)

                    "(6)
กิจการขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน"
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 322) พ.ศ. 2541 ใช้บังคับ 25 ตุลาคม 2540 เป็นต้นไป)

                    "(7)
กิจการของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน"
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 328) พ.ศ. 2541 ใช้บังคับ 1 กันยายน 2541 เป็นต้นไป)

                    "(8)
กิจการของนิติบุคคลเฉพาะกิจในส่วนที่เกี่ยวกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้

                           (
ก) กิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2 แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการรับโอนทรัพย์สินจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หริอนิติบุคคลอื่น หรือการโอนทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือ นิติบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

                           (
ข) การประกอบกิจการที่ได้รับโอนมาจากผู้โอนซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/3 แห่งประมวลรัษฎากร

                    (9)
กิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เฉพาะกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการโอนทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคลเฉพาะกิจหรือการรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนจากนิติบุคคลเฉพาะกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด"
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 334) พ.ศ. 2541 ใช้บังคับ 6 พฤศจิกายน 2541 เป็นต้นไป)
(ดูประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 3))

                    "(10)
กิจการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เฉพาะการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ และการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร"
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 337) พ.ศ. 2541 ใช้บังคับ 12 พฤศจิกายน 2541 เป็นต้นไป)

                    "(11)
กิจการของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย"
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 344) พ.ศ. 2541 ใช้บังคับ 2 กุมภาพันธ์ 2541 เป็นต้นไป)

                    "(12)
กิจการของการเคหะแห่งชาติ เฉพาะการให้กู้ยืมเงินตามโครงการพัฒนาคนจนในเมือง

                    (13)
กิจการของสหกรณ์ประเภทสหกรณ์บริการซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่สมาชิก เฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

                            (
ก) ต้องเป็นสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกของโครงการพัฒนาคนจนในเมืองของการเคหะแห่งชาติ และได้รับเงินกู้ตามโครงการดังกล่าว

                            (
ข) ต้องนำเงินกู้ที่ได้รับไปจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อขายต่อให้แก่สมาชิกของสหกรณ์นั้น"
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 355) พ.ศ. 2542 ใช้บังคับ 22 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นไป)

                    "(14)
กิจการของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์สำหรับรายรับตามมาตรา 91/5(1)(ก) มาตรา 91/5(2)(ก) และมาตรา 91/5(5)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะกรณีที่

                             (
ก) สถาบันการเงินนั้นถือหุ้นในบริษัทบริหารสินทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง หรือในกรณีที่สถาบันการเงินนั้นถือหุ้นในบริษัทบริหารสินทรัพย์ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงจะต้องมีนิติบุคคลรายหนึ่งถือหุ้นในบริษัทบริหารสินทรัพย์และสถาบันการเงินนั้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง

                             (
ข) เป็นรายรับที่ได้จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ เนื่องจาก

                                   (1)
การให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินนั้นหรือสถาบันการเงินอื่นที่มีสถาบันการเงินนั้นถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง หรือ

                                   (2)
การให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อใช้ในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่รับซื้อหรือรับโอนจากสถาบันการเงินนั้นหรือสถาบันการเงินอื่นที่มีสถาบันการเงินนั้นถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง

                             (
ค) สถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด"
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 361) พ.ศ. 2542 ใช้บังคับ 1 ตุลาคม 2542 เป็นต้นไป)
(ดูประกาศอธิบดีฯ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์)

                    "(15)
กิจการขายอสังหาริมทรัพย์เฉพาะที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจาก

                             (
ก) การรับไถ่อสังหาริมทรัพย์จากการขายฝากหรือการไถ่อสังหาริมทรัพย์จากการขายฝากโดยการางทรัพย์ต่อสำนักงานวางทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

                             (
ข) การขายอสังหาริมทรัพย์ภายหลังที่ได้ไถ่จากการขายฝาก ซึ่งเมื่อรวมระยะเวลาการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ก่อนการขายฝาก ระยะเวลาระหว่างการขายฝากและระยะเวลาภายหลังจากการขายฝากแล้วเกินห้าปี "
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 365) พ.ศ. 2543 ใช้บังคับ 10 เมษายน 2541 เป็นต้นไป)

                    "(16)
กิจการของรัฐวิสาหกิจในส่วนของรายรับที่ได้รับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ อันเนื่องมาจากการนำทุนบางส่วนหรือทั้งหมดมาเปลี่ยนสภาพเป็นหุ้นในรูปแบบของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ"
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 371) พ.ศ. 2543 ใช้บังคับ 30 ตุลาคม 2543 เป็นต้นไป)

                    "(17)
กิจการของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เฉพาะการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์"
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 379) พ.ศ. 2544 ใช้บังคับ 26 ตุลาคม 2543 เป็นต้นไป)

                    "(18)
กิจการของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา"
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 382) พ.ศ. 2544 ใช้บังคับ 25 มีนาคม 2541 เป็นต้นไป)

                    "(19)
กิจการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน"
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 386) พ.ศ. 2544 ใช้บังคับ 1 มกราคม 2535 เป็นต้นไป)

                    "(20)
กิจการของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่กฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการมีผลใช้บังคับ

                    (21)
กิจการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เฉพาะการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์และการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร"
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 400) พ.ศ. 2545 ใช้บังคับ 31 มกราคม 2545 เป็นต้นไป)

                    "(22)
กิจการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เฉพาะการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ และการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป"
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 419) พ.ศ. 2547 ใช้บังคับ 10 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป)

                    "(23)
กิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้รับโอนเนื่องจากการให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย"
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 445) พ.ศ. 2548 ใช้บังคับ 31 ธันวาคม 2548 เป็นต้นไป)

                    "(24)
กิจการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป"
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 449) พ.ศ. 2549 ใช้บังคับ 20 ธันวาคม 2545 เป็นต้นไป)

                    "(25)
กิจการขายข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป"
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 451) พ.ศ. 2549 ใช้บังคับ 28 พฤษภาคม 2547 เป็นต้นไป)

                    "(26)
กิจการขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่เปิดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นเป็นต้นไป"
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 455) พ.ศ. 2549 ใช้บังคับ 28 เมษายน 2549 เป็นต้นไป)

                    "(27)
กิจการของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เฉพาะการให้กู้ยืมเงินแก่รัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป"
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 485) พ.ศ. 2552 ใช้บังคับ 18 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป)

                    "(28)
กิจการของสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป"
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 490) พ.ศ. 2552 ใช้บังคับ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป)

                    "(29)
กิจการของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ"
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 511) พ.ศ. 2554 ใช้บังคับ 16 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป)

                    "(30)
กิจการของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป"
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 550) พ.ศ. 2555 ใช้บังคับ 10 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป)

                    "(31)
กิจการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เฉพาะการให้กู้ยืมเงินจากเงินกองกลาง และการให้กู้ยืมเงินเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง ตามที่ระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป"
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 565) พ.ศ. 2556 ใช้บังคับ 17 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป)


                    "(32)
กิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ตามมาตรา 91/2 (5) แห่งประมวลรัษฎากรของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมิได้ประกอบกิจการตามมาตรา 91/2 (1) (2) และ (3) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับดอกเบี้ยที่ได้รับ เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันให้กู้ยืมเงินกันเอง "บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน" หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจำนวนตั้งแต่สองนิติบุคคลขึ้นไป ซึ่งมีความสัมพันธ์กันโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนอยู่ในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอีกแห่งหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือนก่อนวันที่มีการกู้ยืม โดยให้นับระยะเวลาของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเดิมอันได้ควบเข้ากัน หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเดิมผู้โอนกิจการทั้งหมดรวมด้วย (ข) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินหรือซื้อตั๋วเงินที่ออกโดยสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน โดยได้รับดอกเบี้ยตามอัตราปกติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป"
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 571) พ.ศ. 2556 ใช้บังคับ 24 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป)


                    "(33)
กิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีระเบียบเกี่ยวกับเงินกองทุนสะสมพนักงานหรือทุนอื่นใดเพื่อพนักงาน สำหรับดอกเบี้ยที่ได้รับจากการนำเงินกองทุนหรือทุนอื่นใดออกให้พนักงานที่เป็นสมาชิกกู้ยืม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป"
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 571) พ.ศ. 2556 ใช้บังคับ 24 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป)


                    "(34)
กิจการของกองทุนหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเฉพาะการให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิกของกองทุนหมู่บ้าน"
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 572) พ.ศ. 2556 ใช้บังคับ 24 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป)


                    "(35)
กิจการของกระทรวงการคลัง เฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับโอนมาจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย เนื่องจากการบริหารจัดการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และทรัพย์สินที่กระทรวงการคลังรับโอนมาจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย"
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 601) พ.ศ.2559 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2559 เป็นต้นไป)


                    "(36)
กิจการของกองทุนการออมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป"
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 605) พ.ศ.2559 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2559 เป็นต้นไป)


                    "(37)
กิจการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เฉพาะการให้สินเชื่อเพื่อการจัดหาและพัฒนาที่ดินหรือเพื่อสนับสนุนให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินกำหนด และการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป"
(
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 660) พ.ศ.2561 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป)


                    “(38)
กิจการของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย”
(
เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 748) พ.ศ.2565 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป)

                    
มาตรา  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลตำรวจเอก เภา สารสิน

รองนายกรัฐมนตรี


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อบรรเทาภาระภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่กิจการขายหลักทรัพย์ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)