Skip to Content

ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจัดสรรเงินผลประโยชน์

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจัดสรรเงินผลประโยชน์


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและเป็นผู้รับอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยฯ ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ตามใบอนุญาต ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2539 โดยบริษัทฯ โอนที่ดินและอาคารให้แก่วิทยาลัยฯ นอกจากนี้ ในกรณีที่วิทยาลัยฯ มีเงินได้จากการดำเนินการและหลังจากการจัดสรรเงินได้เข้ากองทุนประเภทต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินได้ทั้งหมดแล้ว วิทยาลัยฯ จะจัดสรรเงินได้ดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์สุทธิของวิทยาลัยฯ ให้แก่บริษัทฯ จึงขอทราบว่า เงินจัดสรรที่บริษัทฯ ได้รับจากวิทยาลัยฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2538 และวิทยาลัยฯ ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินจัดสรรรายได้ดังกล่าว ถูกต้องหรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65 ทวิ มาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 284) และคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ

แนววินิจฉัย

กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินส่วนแบ่งของกำไรของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้จากกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2538 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น จะต้องมิได้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันศึกษาเอกชน ดังนั้น หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า วิทยาลัยฯ ได้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เงินจัดสรรที่บริษัทฯ ได้รับจากวิทยาลัยฯ จะไม่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว และบริษัทฯ จะต้องนำเงินที่ได้รับจากการประกอบกิจการมารวมเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและมีสิทธินำรายจ่ายที่เกี่ยวกับรายได้นั้น มาถือเป็นรายจ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ทุกคราวที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค. 0706/6813 ลงวันที่ 09 กรกฎาคม 2550

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)