Skip to Content

ไม่รวมเป็นรายได้ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเอกสารประกอบการเดินพิธีการศุลกากรในเขตปลอดอากร

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเอกสารประกอบการเดินพิธีการศุลกากรในเขตปลอดอากร


ข้อเท็จจริง

บริษัท อ. ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับคลังสินค้าในการรับฝากสินค้าในเขตปลอดอากร

กรณีลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งอยู่นอกเขตปลอดอากร ต้องการส่งสินค้าเข้ามาเก็บรักษาโดยฝากไว้กับ

บริษัทฯ ต่อมาลูกค้าจะออก invoice ซึ่งระบุราคาของสินค้าที่ฝากเป็นเงินบาทและราคา FOB เพื่อ

ใช้อ้างอิงราคาของสินค้าที่ฝากเก็บในคลังสินค้าในเขตปลอดอากร ไม่ใช่ commercial invoice ซึ่ง

ในเอกสาร invoice ไม่ระบุเงื่อนไขในการชำระเงินเนื่องจากไม่ใช่การซื้อขาย และบริษัทฯ จะมี

การออกเอกสารเรียกเก็บเงินค่ารับฝากจากลูกค้าเพื่อเป็นการอ้างอิงข้อมูลการใช้บริการคลังสินค้า

ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงขอทราบว่า กรณีลูกค้าส่งสินค้าเข้ามาฝากไว้กับบริษัทฯ โดย

ออก invoice ดังกล่าว ลูกค้าของบริษัทฯ ต้องนำราคาที่ระบุใน invoice มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษี

เงินได้นิติบุคคลหรือไม่ อย่างไร


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

กรณีบริษัทฯ ให้บริการเกี่ยวกับการรับฝากสินค้าในคลังสินค้าซึ่งอยู่ในเขตปลอดอากร โดย

ลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งอยู่นอกเขตปลอดอากรได้ส่งสินค้าเข้ามาฝากเก็บรักษาไว้กับบริษัทฯ ต่อมา

บริษัทฯ ได้ออก invoice เพื่ออ้างอิงมูลค่าของราคาของสินค้าที่ฝากในคลังสินค้า แต่ไม่ระบุเงื่อนไข

ในการชำระเงินเนื่องจากไม่ใช่การซื้อขายสินค้า หากเป็นเพียงการส่งสินค้าไปฝากไว้กับบริษัทฯ

ตามข้อเท็จจริงข้างต้น มูลค่าของสินค้าที่ระบุใน invoice ไม่ถือเป็นรายได้ของลูกค้าของบริษัทฯ

จึงไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ของลูกค้าของบริษัทฯในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสีย

ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/8406 ลงวันที่ 06 ตุลาคม 2549

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)