Skip to Content

ไม่ยื่นงบการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 50 โดยไม่แนบงบการเงิน

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 50 โดยไม่แนบงบการเงิน


ข้อเท็จจริง

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 โดยไม่แนบงบการเงินที่มีบุคคลตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ตรวจสอบและรับรองบัญชีแล้วดังนี้

1. ตามมาตรา 68 แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดว่า "ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา บัญชี ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นรายการซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการคำนวณภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีตามแบบที่ อธิบดีกำหนดพร้อมกับชำระภาษีต่ออำเภอ"

2. ตามมาตรา 17 วรรคแรก แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดว่า "การยื่นรายการ ให้ยื่นภายในเวลาที่กำหนดไว้ใน หมวดว่าด้วยภาษีอากรต่าง ๆ และตามแบบแสดงรายการที่อธิบดีกำหนด"

3. ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดว่า "ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 17 มาตรา 50 ทวิ หรือมาตรา 51 เว้นแต่จะแสดงได้ว่ามีเหตุสุดวิสัย ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท"


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 17 มาตรา 35 และมาตรา 68 แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 50 ภายในกำหนดเวลา แต่ไม่ได้แนบงบการเงิน กรณีถือว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 50 ภายในกำหนดเวลาแล้ว เพียงแต่แบบแสดง รายการดังกล่าวไม่สมบูรณ์ ตามมาตรา 68 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น จะถือว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 17 แห่งประมวลรัษฎากร และมีความผิดตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากรไม่ได้
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0702(กม.09)/1342 ลงวันที่ 08 กรกฎาคม 2551

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)