Skip to Content

ไม่ถือเป็นการขาย ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


ข้อเท็จจริง

การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เดิมมาเป็นของสำนักงาน ป.ป.ส. (กองทุนฯ) จะต้อง

เสียภาษีเงินได้หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 39

แนววินิจฉัย

การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เดิมมาเป็นของสำนักงาน ป.ป.ส. (กองทุนฯ) เป็นกรณี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตกเป็นของสำนักงาน ป.ป.ส. (กองทุนฯ) โดยผลของกฎหมายตามมาตรา 31

และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.

2534 ไม่ถือเป็นการ "ขาย" ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้แต่

อย่างใด
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/16545 ลงวันที่ 01 ธันวาคม 2541

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)