Skip to Content

ให้ผู้จ่ายเงินนำส่ง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีส่งเงินค่าบริการไปต่างประเทศ

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีส่งเงินค่าบริการไปต่างประเทศ


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยประกอบกิจการให้บริการปรึกษา แนะนำ ในการค้นคว้า

ข้อมูลด้านการค้าการบริการ การจัดการ การตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในต่างประเทศ โดย

เฉพาะในแถบประเทศยุโรปตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนคัดเลือกตัวแทนค้าส่ง จัดตั้งสาขาและวางแผน

การส่งเสริมการขายในตลาดใหม่ ๆนอกราชอาณาจักร บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาซึ่งเป็นนิติบุคคล

จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันทำหน้าทีให้บริการด้านการจัดการดังต่อไปนี้

1. หน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการทำสัญญากับบริษัทคู่ค้า

2. ทำการเจรจาในกิจการทางการค้าในนามบริษัทฯ กับบริษัทคู่ค้า

3. ให้การช่วยเหลือและคำแนะนำด้านการค้า เทคโนโลยี วิธีการระบบการจัดเก็บ

เอกสาร ตลอดจนระบบต่าง ๆ ภายในของบริษัทฯ

4. ให้การช่วยเหลือแนะนำตลาดหรือธุรกิจใหม่ ๆ ในต่างประเทศเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ

ตลอดจนหาแหล่งเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวในต่างประเทศ

5. จัดหาและช่วยเหลือในการประเมินลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศ

ในการให้บริการบริษัทที่ปรึกษาในต่างประเทศ จะส่งข้อมูลข่าวสารผ่านโดยการส่งทางโทร

ศัพท์ โทรสารและทางจดหมายเป็นหลัก โดยมิได้ส่งพนักงานหรือตัวแทนเข้ามาในประเทศแต่ประการใด

บริษัทฯ จึงขอทราบว่ากรณีบริษัทฯ จ่ายเงินค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวให้กับบริษัทที่ปรึกษาใน

ต่างประเทศ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 83/6 (2), มาตรา 86/14

แนววินิจฉัย

1. ค่าตอบแทนการให้บริการคำแนะนำและการเป็นตัวแทนตามสัญญาดังกล่าว เข้าลักษณะ

เป็นกำไรจากธุรกิจ เมื่อบริษัทที่ปรึกษาในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันไม่มีสถานจัดการ สาขา

สำนักงานในประเทศไทยการให้บริการดังกล่าวจะกระทำโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร และจดหมาย กรณี

ยังถือไม่ได้ว่าบริษัทที่ปรึกษาในต่างประเทศมีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย ทั้งนี้ ตามข้อ 5

แห่งความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนใน

ส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และจากทุน ดังนั้นเมื่อบริษัทที่ปรึกษาในต่างประเทศ มิได้เข้ามา

ปฏิบัติงานในประเทศไทยและมิได้ประกอบกิจการโดยผ่านสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย บริษัท

ที่ปรึกษาในต่างประเทศจึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยจากค่าตอบแทนที่ได้รับ

ทั้งนี้ ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง แห่งความตกลงฯ ดังกล่าว และมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่

18) พ.ศ. 2505 เมื่อบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับบริษัทที่ปรึกษาในต่างประเทศบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้อง

หักภาษีเงินได้นิติบุคคลนำส่งกรมสรรพากรแต่อย่างใด

2. เนื่องจากตามข้อเท็จจริง บริษัทที่ปรึกษาในต่างประเทศได้ให้บริการในประเทศ

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และบริษัทฯ ได้มีการใช้บริการนั้นในประเทศไทย เมื่อบริษัทฯ ได้จ่าย

ค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวให้กับบริษัทที่ปรึกษาในต่างประเทศ บริษัทฯ มีหน้าที่นำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่บริษัทที่ปรึกษาในต่างประเทศมีหน้าที่ต้องเสีย ตามมาตรา 83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร และ

ใบเสร็จรับเงินที่กรมสรรพากรออกให้ ถือเป็นใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/14 แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/30283 ลงวันที่ 08 มีนาคม 2543

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)