Skip to Content

ใบผ่านภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การขอรับใบผ่านภาษีสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นนักแสดงสาธารณะ

เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การขอรับใบผ่านภาษีสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นนักแสดงสาธารณะ


ข้อเท็จจริง

ตามที่ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพหรือการจัดการแสดงของชาวต่างประเทศ หลาย

ประเภทในประเทศไทย เป็นเหตุให้ชาวต่างประเทศดังกล่าวได้รับเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนจากการ

แข่งขันกีฬาหรือการแสดงนั้น เนื่องจากการจัดเก็บภาษีสำหรับนักแสดงสาธารณะที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน

ต่างประเทศ กฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินให้แก่นักแสดงสาธารณะดังกล่าว มีหน้าที่ต้องหัก

ภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณหักไว้ตามอัตราที่กำหนดในบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และนำส่ง

กรมสรรพากรภายในเจ็ดวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 3 เตรส

แห่งประมวลรัษฎากร และตามข้อ 9 (2) (ก) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้

ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่

26 กันยายน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.68/2539 ฯ ลงวันที่ 4

ตุลาคม พ.ศ. 2539 ซึ่งการจัดเก็บภาษีกรณีดังกล่าวอาจดำเนินการไม่ทันต่อเหตุการณ์ เพราะชาว

ต่างประเทศเดินทางออกนอกประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องขอรับใบผ่านภาษีอากร


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 3 เตรส, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528, ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 16 เมษายน 2541

แนววินิจฉัย

ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากรจากคนต่างด้าวผู้มีเงินได้ดังกล่าวได้ครบถ้วนตาม

กฎหมาย กรมสรรพากรจึงได้กำหนดให้คนต่างด้าวที่เป็นนักแสดงสาธารณะต้องขอใบผ่านภาษีอากรต่อ

กรมสรรพากรก่อนการเดินทางออกจากประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ ตามข้อ 2 (3) ของ

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้คนต่างด้าวผู้เดินทางออกจากประเทศไทยไม่ต้องขอรับ

ใบผ่านภาษีอากร ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ

ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2541
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/05436 ลงวันที่ 07 มิถุนายน 2541

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)