Skip to Content

แหล่งเงินได้ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินเบี้ยเลี้ยงของผู้ฝึกงานด้านธุรกิจชาวต่างประเทศ

เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินเบี้ยเลี้ยงของผู้ฝึกงานด้านธุรกิจชาวต่างประเทศ


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ได้รับผู้ฝึกงานด้านธุรกิจ (Business Trainee) ชาวต่างประเทศจำนวน 7 คน

เข้ามาฝึกงานกับบริษัทฯ ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลประเทศฝรั่งเศส โดยมีระยะเวลาฝึกงาน

ประมาณ 10-16 เดือน ทั้งนี้ผู้ฝึกงานดังกล่าวจะได้รับเงินเบี้ยลี้ยงต่อเดือนจากรัฐบาลฝรั่งเศสใน

ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักและอาหารระหว่างการฝึกงานในประเทศไทย นอกจาก

เบี้ยเลี้ยงจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ และรัฐบาลฝรั่งเศสไม่ได้จ่ายเงินอื่นใดให้แก่ผู้ฝึกงานอีก บริษัทฯ จึง

ขอหารือว่า เงินเบี้ยเลี้ยงที่ผู้ฝึกงานดังกล่าวได้รับในประเทศฝรั่งเศสจะได้รับการยกเว้น

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยหรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 41, มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505

แนววินิจฉัย

กรมสรรพากรขอเรียนว่า กรณีเงินเบี้ยเลี้ยงที่ผู้ฝึกงานด้านธุรกิจสัญชาติฝรั่งเศสและมีถิ่นที่อยู่

ในประเทศฝรั่งเศสได้รับจากรัฐบาลฝรั่งเศสสำหรับการเข้ามาฝึกงานกับบริษัทฯ ในประเทศไทยเข้า

ลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินเนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในประเทศไทย ซึ่งบุคคลผู้มีเงินได้

ดังกล่าวมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่ง

ประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ดี หากเงินเบี้ยเลี้ยงดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้มีเงินได้ในฐานะที่

เป็นผู้ฝึกงานธุรกิจเพื่อความมุ่งประสงค์ในการครองชีพและการฝึกอบรมนั้นแล้ว เงินเบี้ยเลี้ยงดังกล่าว

ย่อมได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย ตามข้อ 20 ข) แห่งอนุสัญญาระหว่าง

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและ

การป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ประกอบกับมาตรา 3 แห่ง

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/ก.608 ลงวันที่ 04 มิถุนายน 2545

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)