Skip to Content

แปลงเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเครดิตภาษีที่ชำระไว้ในต่างประเทศ

เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเครดิตภาษีที่ชำระไว้ในต่างประเทศ


ข้อเท็จจริง

1. ปีภาษี 2544 บริษัท ได้ส่งพนักงานชาวไทยไปปฏิบัติงานในประเทศฟิลิปปินส์ โดย บริษัทฯ

เป็นผู้จ่ายเงินได้ให้แก่พนักงานที่ไปปฏิบัติงานในประเทศฟิลิปปินส์ และหักภาษี ณ ที่จ่ายเมื่อโอนเงิน

เข้าบัญชีธนาคารของพนักงานในประเทศไทย ส่วนพนักงานจะถูกเก็บภาษีเงินได้จากการปฏิบัติงานใน

ประเทศฟิลิปปินส์ โดยคำนวณจากฐานรายได้ที่จ่ายในประเทศไทย

2. พนักงานบริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 แสดงเงินได้ที่ได้รับระหว่างไปปฏิบัติงานใน

ประเทศฟิลิปปินส์ มาคำนวณเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทย โดยนำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่บริษัทฯ ได้

หักไว้ และภาษีเงินได้ที่จ่ายในประเทศฟิลิปปินส์มาเครดิตภาษี เป็นเหตุให้มีภาษีเงินได้ที่ชำระไว้เกิน

และได้ขอคืนภาษีอากรไว้

3. จากการวิเคราะห์แบบ ภ.ง.ด.91 โดยพิจารณาตามข้อ 23 ของอนุสัญญาระหว่าง

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและ

การป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ปรากฏว่าภาษีฟิลิปปินส์ที่จะต้อง

ชำระในส่วนที่เกี่ยวกับเงินได้ในฟิลิปปินส์นั้น จะยอมให้ใช้เป็นเครดิตต่อภาษีไทยที่จะต้องชำระในส่วนที่

เกี่ยวกับเงินได้นั้น จะต้องไม่เกินจำนวนภาษีไทยส่วนที่ได้คำนวณไว้ก่อนที่จะให้เครดิตตามจำนวนที่

เหมาะสมกับเงินได้รายการนั้น


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 9

แนววินิจฉัย

1. กรณีพนักงานบริษัทฯ ได้นำเงินได้ที่ได้รับจากบริษัทฯ ไปรวมคำนวณและชำระภาษีเงินได้ที่

ประเทศฟิลิปปินส์แล้ว และนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณและชำระภาษีเงินได้ในประเทศไทยด้วยนั้น

หากพนักงานดังกล่าวมีถิ่นที่อยู่ในทางภาษีอากรในประเทศไทยตามข้อ 4 แห่งอนุสัญญาระหว่าง

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและ

การป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ และการเสียภาษีเงินได้ใน

ประเทศฟิลิปปินส์ นั้น เป็นการเสียภาษีเงินได้ตามข้อกำหนดในอนุสัญญาฯ แล้ว พนักงานดังกล่าวมีสิทธินำ

ภาษีเงินได้ที่ได้ชำระไว้ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ มาเครดิตภาษีในการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ

ผู้มีเงินได้ในประเทศไทยในปีภาษีเดียวกัน ทั้งนี้ เครดิตภาษีดังกล่าว จะต้องไม่เกินจำนวนภาษีเงินได้

ไทยส่วนที่ได้คำนวณไว้ก่อนที่จะให้เครดิตตามจำนวนที่เหมาะสมกับเงินได้รายการนั้น ทั้งนี้ ตามข้อ 23

วรรค 1(ก)(ค) แห่งอนุสัญญาฯ

2. กรณีการคำนวณเครดิตภาษี โดยการนำจำนวนภาษีเงินได้ซึ่งผู้มีเงินได้ชำระไว้ในประเทศ

ฟิลิปปินส์มาคำนวณภาษีเงินได้เป็นหน่วยเงินตราไทย ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรา 9 แห่ง

ประมวลรัษฎากร โดยนำเครดิตภาษีดังกล่าวมาหักออกจากภาษีเงินได้ที่พนักงานบริษัทฯ ผู้มีเงินได้มีหน้าที่

ต้องเสียในส่วนของประเทศไทยก่อนเครดิตภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่บริษัทฯ ในประเทศไทยหักนำส่ง

กรมสรรพากรไว้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าจำนวนภาษีเงินได้ที่จะต้องชำระในประเทศไทย

3. การที่ผู้มีเงินได้จะนำภาษีเงินได้ที่ชำระไว้ที่ประเทศฟิลิปปินส์มาเครดิตภาษีในประเทศไทย

ผู้มีเงินได้จะต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่ามีการชำระภาษีเงินได้ดังกล่าวในประเทศฟิลิปปินส์

แล้ว
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/7556 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2547

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)