Skip to Content

แปลงเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทย ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนำส่งภาษีเป็นเงินตราต่างประเทศ

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนำส่งภาษีเป็นเงินตราต่างประเทศ


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ได้เปิดบัญชีเงินฝากต่างประเทศขึ้นเพื่อประโยชน์ในการรับชำระหนี้และจ่ายชำระ

หนี้เป็นเงินตราต่างประเทศ ในการจ่ายชำระหนี้ซึ่งต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติ

อย่างไร


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 9, มาตรา 65 ทวิ (5)

แนววินิจฉัย

กรณีตามข้อเท็จจริงข้างต้น เป็นการหักภาษีนำส่งตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร

ไม่ใช่การชำระหนี้สินเป็นเงินตราต่างประเทศที่ต้องคำนวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทย เพื่อประโยชน์

ในการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ (5) วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด จึงต้อง

คำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้ใช้

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามอัตราถัวเฉลี่ยประจำเดือนของเดือนที่ล่วงมาแล้ว ซึ่งธนาคาร

แห่งประเทศไทยคำนวณไว้ เป็นอัตราแลกเปลี่ยนในการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยของ

เดือนถัดไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย

ตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2524
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/04033 ลงวันที่ 01 เมษายน 2541

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)