Skip to Content

เฉลี่ยภาษีซื้อ ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการด้านความร่วมมือระหว่างสายการบิน

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการด้านความร่วมมือระหว่างสายการบิน


ข้อเท็จจริง

บริษัท A ซึ่งเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส และบริษัท M ซึ่งเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ N บริษัทฯ ทั้งสองดำเนินงานด้านขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางอากาศในลักษณะของสาขาบริษัทต่างประเทศในประเทศไทย โดยสาขาของบริษัทฯ ทั้งสองได้ทำสัญญาให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในระดับสาขา เพื่อตกลงร่วมกันที่จะให้ความช่วยเหลือรวมทั้งบริการทางด้านการปรับปรุงโครงสร้างและนโยบายการบริหารจัดการ งานด้านบุคคล การตลาด การหาช่องทางเพิ่มปริมาณลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคต่าง ๆ ให้แก่กัน เพื่อให้เกิดการประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายและให้การบริการเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน จากนั้นได้ทำการแลกเปลี่ยนจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและหัวหน้าฝ่ายงานที่มีความสามารถในสายงานของแต่ละสายการบินไปทำหน้าที่ต่าง ๆ อีกทั้งทำการประสานงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในอีกสายการบินหนึ่งเพื่อให้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระยะเวลาที่จะเห็นเหมาะสม ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็ยังอาจปฏิบัติงานให้กับสายการบินของตนเองควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ยังอาจจะได้ทำการแลกเปลี่ยนให้ความร่วมมือสนับสนุนในด้านของการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้องระหว่างกันด้วยเช่นกัน ในส่วนของค่าบริการ จะกำหนดเรียกเก็บเป็นคราวโดยคำนวณจากจำนวนเวลาที่เจ้าหน้าที่ของแต่ละสายการบินที่โอนไปทำงานใช้ไปในการทำงานรวมกับค่าบริการเครื่องมืออุปกรณ์ ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ โดยจะออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินระหว่างกัน บริษัททั้งสองจึงขอทราบว่า

1. รายได้ที่จะเกิดขึ้นจากสัญญาให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในระดับสาขา เข้าลักษณะเป็นรายได้ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการขนส่งทางอากาศ ตามความในมาตรา 67(2) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่ และเข้าลักษณะของการเดินอากาศยานในการจราจรระหว่างประเทศ ตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แห่งอนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และจากทุน ประกอบกับข้อ 8 วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ แห่งอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ และตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง แห่งอนุสัญญาฯ ของแต่ละประเทศกำหนดให้เจ้าของประเทศที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เป็นผู้มีอำนาจจัดเก็บภาษีในเงินได้ รวมถึงวรรคสาม และวรรคสี่ แห่งอนุสัญญาฯ ของแต่ละประเทศกำหนดให้เงินได้ซึ่งเกิดจากการเข้ารวมกลุ่มหรือการเข้าร่วมธุรกิจของสายการบินถือเป็นเงินได้จากการขนส่งระหว่างประเทศทำนองเดียวกัน

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม รายรับที่เกิดจากการให้บริการช่วยเหลือตามสัญญาให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในระดับสาขา เป็นรายรับที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากรถูกต้องหรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 67(2) มาตรา 66 วรรคสอง มาตรา 76 ทวิ มาตรา 77/1(10) มาตรา 77/2 มาตรา 80 มาตรา 80/1(2) และมาตรา 80/1(3) แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในระดับสาขา ไม่เข้าลักษณะเป็นเงินได้จากกิจการที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการขนส่ง ดังนั้น เงินได้ดังกล่าวจึงไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเงินได้จากการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หากแต่ถือเป็นกำไรธุรกิจ ฉะนั้น เมื่อสาขาในประเทศไทยของบริษัททั้งสองเป็นผู้ให้บริการแก่อีกฝ่ายจึงถือเป็นกรณีบริษัททั้งสองให้บริการผ่านสถานประกอบการถาวรในประเทศไทยตามข้อ 5 วรรคสอง แห่งอนุสัญญาฯ ของแต่ละประเทศ สาขาในประเทศไทยของบริษัททั้งสองต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย ตามมาตรา 66 วรรคสอง และมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 7 วรรคหนึ่ง แห่งอนุสัญญาฯ ของแต่ละประเทศ

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสาขาในประเทศไทยของบริษัททั้งสองได้เรียกเก็บค่าบริการตามสัญญาให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในระดับสาขา เข้าลักษณะเป็นการให้บริการในราชอาณาจักร มิใช่การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยาน และการให้บริการดังกล่าวไม่เข้าลักษณะการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการส่งผลของการให้บริการนั้นไปใช้ในต่างประเทศสาขาในประเทศไทยของบริษัททั้งสองจึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 จากค่าบริการที่เรียกเก็บดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา 77/1(10) มาตรา 77/2 มาตรา 80 มาตรา 80/1(2) และมาตรา 80/1(3)แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/818 ลงวันที่ 29 มกราคม 2550

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)