Skip to Content

เงินได้ที่ได้รับยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการให้บริการเป็นจุดจ่ายเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการให้บริการเป็นจุดจ่ายเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล


ข้อเท็จจริง

(สำนักงานฯ) หารือเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล (บริษัทฯ) ได้แสดงความจำนงจะให้บริการเป็นจุดจ่ายเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล (เงินรางวัลฯ) โดยจะมีสถานะเช่นเดียวกับผู้รับซื้อรางวัลทั่วไป ซึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานฯ แต่มิได้เป็นตัวแทนของสำนักงานฯ และบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการจากผู้มาขอรับเงินรางวัลฯ สำนักงานฯ ขอหารือ ดังนี้

1.บริษัทฯ ซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินรางวัลฯ ตามมาตรา 42 (11) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่ อย่างไร

2.บริษัทฯ จะมีภาระต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เฉพาะในส่วนต่างที่คิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการของบริษัทฯ เท่านั้น หรือไม่ อย่างไร และอัตราเท่าใด

3.กรณีตาม 1. และ 2. จะถือว่า บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับเงินรางวัลฯ เองทั้งหมด ใช่หรือไม่ และสำนักงานฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากเงินรางวัลฯ ทั้งจำนวนที่จ่ายให้แก่บริษัทฯ ถูกต้อง หรือไม่ และในอัตราเท่าใด


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 42 (11), 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

1.เนื่องจากการยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับเงินรางวัลฯ ตามมาตรา 42 (11) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นการยกเว้นให้กับผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น ดังนั้น หากสำนักงานฯ จ่ายเงินรางวัลฯ ให้กับบริษัทฯ ในฐานะของผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัล กรณีดังกล่าวบริษัทฯ ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลจึงเป็นผู้ได้รับเงินรางวัลฯ และไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินรางวัลฯ ตามมาตราดังกล่าวแต่อย่างใด

2.เนื่องจากสำนักงานฯ จะจ่ายเงินรางวัลฯ ให้แก่บริษัทฯ ในฐานะของผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลและนำมาขึ้นเงินรางวัลฯ ดังนั้น สำนักงานฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากเงินรางวัลฯ ทั้งจำนวนที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0702/291 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)