Skip to Content

เงินได้จากวิชาชีพอิสระ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ของแพทย์และพยาบาล

เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ของแพทย์และพยาบาล


ข้อเท็จจริง

เงินได้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพยาบาล กรณีได้รับค่าตอบแทนไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความ

ยากง่ายของวิชาชีพ เข้าลักษณะเงินได้ประเภทใด


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 40(6)

แนววินิจฉัย

พยาบาลที่ไปปฏิบัติงานในสถานพยาบาลเอกชน ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนไม่แน่นอนขึ้น อยู่กับเวลาปฏิบัติงาน กรณีถ้าเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. เป็นบุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

(ก) เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันในสาขาการพยาบาล สาขาการผดุงครรภ์ หรือสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2479 หรือ

(ข) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ โดยได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล วิชาชีพการผดุงครรภ์ หรือวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และ

2. ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ "การพยาบาล" หรือ "การผดุงครรภ์" ตามพระราชบัญญัติ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 (ไม่รวมถึงพยาบาลที่ปฏิบัติงานในลักษณะงานธุรการ)

ดังนี้ "การพยาบาล" หมายความว่า การกระทำในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยเพื่อบรรเทา อาการของโรค และการลุกลามของโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค รวมทั้งการช่วยเหลือแพทย์ และการกระทำตามคำสั่งในการรักษาโรคของแพทย์ ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาล

"การผดุงครรภ์" หมายความว่า การตรวจ การแนะนำ การส่งเสริมสุขภาพ และ การปฏิบัติต่อหญิงมีครรภ์ การป้องกันความผิดปกติในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด การทำคลอด การดูแล และส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกในระยะหลังคลอด รวมทั้งการช่วยเหลือแพทย์และการกระทำตาม คำสั่งในการรักษาโรคของแพทย์ ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการผดุงครรภ์ และ

3. ได้รับค่าตอบแทนโดยคำนวณจากผลการปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานที่ทำ ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811(กม)/1040 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2541

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)