Skip to Content

เงินได้จากวิชาชีพอิสระ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการรับตรวจสอบบัญชี

เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการรับตรวจสอบบัญชี


ข้อเท็จจริง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซี. ประกอบกิจการรับตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลทั่วไปประเภทเดียว ในการ

ดำเนินการห้างฯ ได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหลายคน และจะจ่ายค่าบริการตาม

ผลงานที่ตรวจสอบ ห้างฯ เข้าใจว่าเงินได้ของห้างฯ เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่ง

ประมวลรัษฎากร หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 70 จึงได้หารือว่าความเข้าใจของห้างฯ

ถูกต้องหรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 40(6)

แนววินิจฉัย

เงินได้ที่ห้างฯ ได้รับจากการประกอบกิจการรับตรวจสอบบัญชี เข้าลักษณะเป็น

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ

30 หรือหักตามความจำเป็นและสมควร ตามมาตรา 6(2) และมาตรา 6 วรรคสอง แห่ง

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/2805 ลงวันที่ 02 เมษายน 2545

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)