Skip to Content

เงินได้จากการรับจ้างทำงานให้ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา

เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา


ข้อเท็จจริง

นาย ก. เป็นที่ปรึกษาบริษัทฯ ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน สัญญาว่าจ้างมี

ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี และอีกกรณีหนึ่ง ไม่มีสัญญาว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับค่าจ้างที่ปรึกษา

เป็นจำนวนไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับบริษัทฯ ต้องการคำปรึกษาเมื่อใด จะแจ้งให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป กรณี

ดังกล่าวบริษัทฯ ผู้ว่าจ้างต้องหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย อย่างไร หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 40(2)

แนววินิจฉัย

เงินได้จากการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาทั้งสองกรณีดังกล่าวข้างต้น เข้าลักษณะเป็น

เงินได้จากการรับทำงานให้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้อง

หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรา 50(1) แห่ง

ประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/11660 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2544

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)