Skip to Content

เงินเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินเพิ่ม

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินเพิ่ม


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2543 (ภ.ง.ด.50) เป็นจำนวนเงิน 46,072,779.66 บาท เมื่อ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 ถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 เป็นเงิน 691,091.70 บาท และ

บริษัทฯ ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) อีกกรณีด้วย

บริษัทฯ ชี้แจงสาเหตุของการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล สิ้นปี

(ภ.ง.ด.50) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 และการไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระ

ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) ว่าบุคลากรที่มีอยู่ล้วนเป็นพนักงานใหม่ยังขาดประสบการณ์

และความรู้ในเรื่องการชำระภาษี รวมทั้งบริษัทฯ เข้าใจว่า ได้รับการยกเว้นในการยื่นแบบแสดง

รายการเพื่อชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด. 51) ตามประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับ

เรื่องการขยายเวลาการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) จึงขอยกเว้นการเก็บเงินเพิ่ม

จากบริษัทฯ ที่เกิดจากการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 ล่าช้า

เพราะ บริษัทฯ มิได้มีเจตนาหลีกเลี่ยง


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 27, มาตรา 3 อัฏฐ, มาตรา 67 ตรี, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.81/2542ฯ

แนววินิจฉัย

กรณีบริษัทฯ มิได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภ.ง.ด.50)

ภายในกำหนดเวลา ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสีย

ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร เงินเพิ่มดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติใดให้อำนาจอธิบดีงดหรือลดให้ได้

แต่อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทฯ มิได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในกำหนดเวลา

เป็นเพราะสำคัญผิดมิได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียภาษี อาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ แห่ง

ประมวลรัษฎากร อนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี

(ภ.ง.ด.50) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 ซึ่งจะมีผลให้บริษัทฯ เสียเงินเพิ่มร้อยละ 0.75 ต่อ

เดือนหรือเศษของเดือนตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร

กรณีบริษัทฯ มิได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51)

ภายในกำหนดเวลา ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระตามมาตรา 67 ตรี

แห่งประมวลรัษฎากร หากบริษัทฯ ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการ

โดยไม่ได้รับคำเตือนหรือคำเรียกตรวจสอบไต่สวนโดยตรงเป็นหนังสือ ให้ลดเงินเพิ่มโดยให้เสียร้อยละ

1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ แต่ไม่เกินเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด ตามข้อ

16(2) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.81/2542 ฯ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2542
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/6620 ลงวันที่ 02 กรกฎาคม 2544

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)