Skip to Content

เครดิตภาษีเงินปันผล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการเครดิตเงินปันผล

เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการเครดิตเงินปันผล


ข้อเท็จจริง

บริษัท ม. แจ้งว่า ลูกค้าของบริษัทฯ เป็นนิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทซึ่งได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการประกันภัย ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย นิติบุคคลดังกล่าวจะต้องแยกธุรกิจ

ประกันชีวิตและธุรกิจประกันภัยออกจากกันตามกฎหมาย ทำให้นิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทประกันภัยได้รับหุ้น

จากบริษัทประกันวินาศภัยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามอัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทเดิมลูกค้าของบริษัทฯ มี

รอบระยะเวลาบัญชีตามปีปฏิทิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2544 ลูกค้าของบริษัทฯ มีกำไรสะสม ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2544 รวม 104,100,512 บาท ในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 บริษัทฯ

ลูกค้ามีมติของที่ประชุมใหญ่ให้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถือรวมเป็นเงิน

85,651,855 บาท ลูกค้าของบริษัทฯ ไม่มีมติพิเศษให้เพิ่มหรือลดทุนแต่อย่างใด จึงขอทราบว่า

1. กรณีลูกค้าของบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ลูกค้าของบริษัทฯ

มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่ อย่างไร

2. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลูกค้าซึ่งได้รับเงินปันผลตาม 1. จะมีสิทธิเครดิตเงินปันผลใน

การคำนวณภาษีหรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 47 ทวิ

แนววินิจฉัย

1. เงินปันผลเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร และ

เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น ลูกค้าของบริษัทฯ

ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวให้แก่ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ

10.0 ของเงินได้ดังกล่าวตามมาตรา 50(2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร

2. ผู้มีเงินได้ตาม 1. ซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยจะเลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10.0

ของเงินได้โดยไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ก็ได้ตามมาตรา 48(3) วรรคสอง แห่ง

ประมวลรัษฎากร หากผู้มีเงินได้เลือกนำเงินได้ดังกล่าวไปรวมคำนวณภาษีก็มีสิทธิได้รับเครดิตภาษีตาม

มาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/ก.950 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2545

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)