Skip to Content

เกณฑ์การรับรู้ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบันทึกบัญชีรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายตามตั๋วสัญญาใช้เงิน

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบันทึกบัญชีรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายตามตั๋วสัญญาใช้เงิน


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ได้กู้เงินแบบ Zero Coupon Bond จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯขายตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่บริษัทฯ ในราคา 2,307,000,000 บาท มีกำหนดชำระเงิน 10 ปี และตกลงว่า เมื่อครบกำหนดเวลาชำระเงิน บริษัทฯ จะจ่ายเงินคืนบริษัทฯ เป็นจำนวน 4,302,555,000 บาท ซึ่งในการบันทึกรับรู้รายจ่ายดอกเบี้ยนี้ สามารถกระทำได้ 3 วิธี ได้แก่

1. การรับรู้รายจ่ายดอกเบี้ยจ่ายแบบ Effective Interest Rate

2. การรับรู้รายจ่ายตามวิธีเส้นตรงโดยนำดอกเบี้ยที่จ่ายทั้งหมดหารด้วยจำนวนปีตามที่ระบุไว้ในสัญญา

3. การรับรู้เป็นรายจ่าย ณ วันที่ครบกำหนดชำระดอกเบี้ยจ่ายพร้อมเงินต้น

บริษัทฯ ขอทราบว่า การรับรู้รายจ่ายตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ จะใช้วิธีการใดได้บ้าง


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

การรับรู้รายจ่ายทางบัญชีสำหรับดอกเบี้ยจ่าย บริษัทฯ จะบันทึกรับรู้รายจ่ายตามหลักเกณฑ์ทางบัญชีที่รับรองทั่วไปวิธีใดก็ได้ แต่การรับรู้รายจ่ายเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทฯ จะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สิทธิ โดยบริษัทฯ มีสิทธินำดอกเบี้ยมาลงเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ดอกเบี้ยถึงกำหนดชำระตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706(กม.07)/2130 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2550

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)