Skip to Content

ลดหย่อน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีหลักเกณฑ์การออกใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้

เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีหลักเกณฑ์การออกใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้


ข้อเท็จจริง

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้หารือถึงแนวทางการออกใบเสร็จรับเงินสำหรับการรับบริจาคเงินเพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัยทางภาคใต้ กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศได้เปิดรับบริจาคเงินจากสมาชิกของสหกรณ์เองโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารฯ เพื่อรวบรวมนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางภาคใต้ จึงขอทราบถึงแนวทางในการออกใบเสร็จรับเงินสำหรับเงินบริจาคเพื่อให้ผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดาได้ใช้เป็นหลักฐานในการนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 142) ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2548

แนววินิจฉัย

กรณีหลักฐานการรับเงินสำหรับการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัยใน 6 จังหวัดภาคใต้ กรมสรรพากรได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาการรับบริจาคไว้แล้วตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 142) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการบริจาคเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าจำนวนเงินที่บริจาคให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2548
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/7513 ลงวันที่ 06 กันยายน 2548

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)