Skip to Content

ลดหย่อน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม


ข้อเท็จจริง

1. นาย ก. ได้ซื้อที่ดินโดยจดจำนองไว้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม

2519 พร้อมทั้งสร้างอาคารบนที่ดินดังกล่าว และเข้าอยู่อาศัย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2519

2. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2522 นาย ก. และนาง ข. ภรรยาได้นำที่ดินพร้อมอาคาร

ดังกล่าวจดจำนองกับการไฟฟ้านครหลวง โดยการกู้สวัสดิการของการไฟฟ้านครหลวง และนาย ก.แจ้ง

ว่า มิได้ขอใช้สิทธิหักลดหย่อน เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์การขอใช้สิทธิหักลดหย่อนตามกฎหมาย และได้มี

การไถ่ถอนจำนอง เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2532

3. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2539 นาย ก. และนาง ข. ได้นำที่ดินพร้อมอาคารแปลง

ดังกล่าวจำนองกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อขอกู้สวัสดิการที่ธนาคารได้ร่วมกับ

การไฟฟ้านครหลวงในการจัดสวัสดิการให้พนักงาน โดยได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าไม่ใช่การกู้เพื่อปลูกสร้างบ้าน

อยู่อาศัย

4. เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2540 ได้จดจำนองเพิ่มวงเงินกู้กับธนาคารเพื่อสร้างอาคารใช้

อยู่อาศัยโดยการรื้อถอนบ้านหลังเดิมและปลูกใหม่ใช้ทะเบียนบ้านเลขที่เดิม ทั้งนี้ ได้แนบสำเนาใบอนุญาต

การก่อสร้างเป็นหลักฐาน


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 47(1)(ซ)

แนววินิจฉัย

การที่ผู้มีเงินได้ฯ ไปจดจำนองเพิ่มโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินสร้างบ้านใช้อยู่อาศัยบนที่ดิน

ของตนเอง โดยรื้อถอนบ้านเดิมที่ทรุดโทรมมากและการขออนุญาตปลูกสร้างบ้านได้ขอใช้เลขที่บ้านหลัง

เดิมนั้น ผู้ขอคืนมีสิทธินำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเฉพาะส่วนที่กู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อปลูกสร้างบ้านจากธนาคารกรุงไทย

จำกัด (มหาชน) ดังกล่าวไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 47(1)

(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/ก.1004 ลงวันที่ 27 กันยายน 2543

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)