Skip to Content

รายได้ ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสัญญาจ้างทำของ

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสัญญาจ้างทำของ


ข้อเท็จจริง

กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ผู้รับจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลากลางจังหวัดกับหน่วยงานราชการ ได้ทำสัญญาจ้างช่วงในการก่อสร้างดังกล่าวให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ผู้รับจ้างช่วง ห้างฯ ใดมีหน้าที่เสียภาษีในกรณีนี้


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65 และมาตรา 77/1 (10)

แนววินิจฉัย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ผู้รับจ้างช่วง ต้องนำรายได้จากการรับจ้างช่วงไปยื่นแบบแสดรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ผู้ทำสัญญารับเหมาก่อสร้างกับจังหวัดจะได้ทำสัญญาจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อหรือไม่ก็ตาม กรณีดังกล่าวถือว่ามีเงินได้จากการรับเหมาก่อสร้างตามวงเงินที่ระบุไว้ในสัญญารับเหมาที่ได้ทำไว้กับจังหวัด ดังนั้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. จึงมีหน้าที่จะต้องนำรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างทั้งหมด ไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกัน
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/16709 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2540

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)