Skip to Content

รายได้ ภาษีเงินได้นิติบุคคล การบันทึกบัญชีเงินปันผลค้างจ่าย

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล การบันทึกบัญชีเงินปันผลค้างจ่าย


ข้อเท็จจริง

บริษัท ก. จำกัด จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในปีภาษี และบริษัทฯ ได้บันทึกการจ่าย

เงินปันผลและจ่ายเป็นเช็คในปีภาษีนั้น ต่อมาหลังปีภาษีดังกล่าว ผู้ถือหุ้นไม่นำเช็คเงินปันผลไปขึ้นเงิน

และเช็คได้หมดอายุการขึ้นเงินแล้ว โดยไม่มีการติดต่อใด ๆ กลับมายังบริษัทฯ เพื่อขอรับเงินอีก

1. บริษัทฯ จะต้องตั้งบัญชีเงินปันผลค้างจ่ายสำหรับเงินปันผลที่ไม่มีการนำเช็คมาขึ้นเงิน

นานเท่าใดนับจากวันที่บริษัทจ่ายเช็ค หรือนับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผล

2. บริษัทฯ สามารถล้างบัญชีเงินปันผลค้างจ่ายดังกล่าวที่ไม่ได้นำไปขึ้นเงินได้หรือไม่

และหากสามารถรับรู้เป็นรายได้อื่นได้ บริษัทฯ จะรับรู้เป็นรายได้ ได้เมื่อใด


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 193/30 และมาตรา 1002 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

แนววินิจฉัย

กรณีตามข้อเท็จจริงอายุความการฟ้องร้องคดีเช็คมีกำหนดเวลา 1 ปีนับแต่วันที่เช็คถึง

กำหนด ตามมาตรา 1002 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และผู้ทรงเช็คอาจใช้สิทธิเรียกร้องฟ้อง

บริษัทฯ ตามมูลหนี้เดิม (ฟ้องให้จ่ายเงินปันผลใหม่) ภายในอายุความ 10 ปี นับแต่วันที่อาจบังคับ

สิทธิเรียกร้องได้ ตามมาตรา 193/30 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ดังนั้น กรณีตาม 1 และ 2 บริษัทฯ ควรตั้งบัญชีเงินปันผลค้างจ่ายเป็นเวลา 1 ปี นับจาก

วันที่ลงในเช็ค และบันทึกล้างบัญชีเงินปันผลค้างจ่าย เพื่อบันทึกเป็นรายได้ เมื่อพ้นกำหนดเวลา 1 ปี

แล้ว

อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นฟ้องร้องบริษัทฯ ให้ชำระเงินปันผลดังกล่าวภายในอายุความ 10 ปี

(ตามมูลหนี้เดิม) นับแต่วันที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ ซึ่งมีผลทำให้บริษัทฯ ต้องจ่ายเงินปันผลให้กับ

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะต้องบันทึกเงินปันผลที่รับรู้เป็นรายได้แล้ว กลับมาลงเป็นรายจ่ายใน

รอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลด้วย
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/6890 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2541

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)