Skip to Content

รายได้ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีดอกเบี้ยรับของสำนักงานผู้แทนของบริษัทต่างประเทศ

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีดอกเบี้ยรับของสำนักงานผู้แทนของบริษัทต่างประเทศ


ข้อเท็จจริง

สำนักงานผู้แทนของบริษัทต่างประเทศ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเพื่อทำการเก็บ

สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลตามที่สำนักงานใหญ่ต้องการ แล้วส่งข้อมูลไปให้สำนักงานใหญ่เท่านั้น มิได้

ประกอบธุรกิจอื่นใดอีก และสำนักงานใหญ่จะเป็นผู้จัดส่งเงินมาให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น

เงินเดือน ค่าเช่า ค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ โดยการส่งเงินมาให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจะส่งให้

พอเพียงสำหรับ 2-3 เดือนต่อครั้งและเมื่อสำนักงานผู้แทนได้รับเงินมาจะนำไปฝากธนาคาร ซึ่งเป็น

บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือฝากประจำแล้วทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน

บริษัทฯ จึงหารือว่า ดอกเบี้ยที่สำนักงานผู้แทนได้รับจากธนาคารในการฝากออมทรัพย์หรือ

ฝากประจำดังกล่าว จะต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้หรือไม่ นั้น


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 39, มาตรา 65

แนววินิจฉัย

สำนักงานผู้แทนในประเทศไทย ของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ มีฐานะ

เป็น"บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล" ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อสำนักงานผู้แทนมีรายได้

ประเภทดอกเบี้ยจากการนำเงินอุดหนุนจากสำนักงานใหญ่มาฝากธนาคาร สำนักงานผู้แทนต้องนำมาลง

เป็นรายได้เพื่อคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/09036 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2542

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)