Skip to Content

รายได้ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการโอนเงินปันผลค้างจ่าย

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการโอนเงินปันผลค้างจ่าย


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการจัดสรรจ่ายออกจากกำไรสุทธิ ซึ่ง

บริษัทลูกค้าได้บันทึกบัญชีรับรู้การจ่ายเงินปันผลเช่นว่านั้นแล้วตามเกณฑ์สิทธิ แต่เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางรายขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลดังกล่าว ดังนั้นบริษัทลูกค้าจึงมีเงินปันผลที่ยังมิได้มีการจ่ายปรากฏในบัญชี เพราะบริษัทลูกค้าไม่มีความผูกพันที่จะต้องจ่าย บริษัทฯ เข้าใจว่าเงินปันผลค้างจ่ายจากการจัดสรรกำไรสุทธิเมื่อมิได้มีการจ่าย เนื่องจากผู้ถือหุ้นขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผล นั้น บริษัทลูกค้ามีสิทธิโอนเงินจำนวนดังกล่าวเข้าเป็นเงินกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรได้ โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นกำไรสะสม ซึ่งได้เสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิไปแล้ว บริษัทลูกค้าจึงไม่ต้องนำเงินดังกล่าว มารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากรอีกหรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

กรณีบริษัทลูกค้า ได้โอนเงินปันผลค้างจ่ายเนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผล เข้าเป็นเงินกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรของบริษัทลูกค้าตามข้อเท็จจริงข้างต้น เงินปันผลดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นรายได้เนื่องจากการประกอบกิจการ ซึ่งบริษัทลูกค้าจะต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/14765 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2540

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)