Skip to Content

รายได้จากการขายสินค้า ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการสร้างพระพุทธโสธรเนื้อผงพุทธคุณ

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการสร้างพระพุทธโสธรเนื้อผงพุทธคุณ


ข้อเท็จจริง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะจัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลังใหม่ ในวันอังคารที่

17 ตุลาคม 2543 ซึ่งตรงกับวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยในพิธีเปิดอาคารที่ทำการดังกล่าว

จะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งในส่วนของรัฐบาลและส่วนราชการต่าง ๆ ข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนบุคคลสำคัญในภาคเอกชนมาร่วมเป็นเกียรติในพิธี ดังนั้น เพื่อให้การ

จัดพิธีเป็นไปอย่างสมเกียรติ บังเกิดสิริมงคลแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมในพิธี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จึงได้ดำริที่จะจัดสร้างพระพุทธโสธรเนื้อผงพุทธคุณ รุ่นประวัติศาสตร์เปิดอาคารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ขึ้น จำนวน 333,333 ชุด ชุดละ 3 องค์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดสร้าง กล่าวคือ

1. เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธี

2. เพื่อมอบให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เป็นสวัสดิการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ข้าราชการ

ตำรวจที่เสียชีวิต หรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนครอบครัวของบุคคลเหล่านั้นสำนักงานตำรวจ

แห่งชาติจึงขอให้กรมสรรพากรพิจารณายกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นในกรณีดังกล่าว

ด้วย


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 39, มาตรา 77/1(5)

แนววินิจฉัย

กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดสร้างพระพุทธโสธรฯ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว แยกพิจารณา

ภาระภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มได้ดังนี้ คือ

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมิได้เป็น “

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” ตามความในมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น จึงไม่มีหน้าที่ต้อง

เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากการจัดสร้างพระพุทธโสธรฯ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว มิได้

กระทำเพื่อหาผลกำไรหรือทำเป็นปกติธุระ จึงไม่เข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการ

ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ตามมาตรา 77/1(5) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น จึง

ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/ก.66 ลงวันที่ 14 กันยายน 2543

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)