Skip to Content

รายจ่าย R&D ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี


ข้อเท็จจริง

บริษัท ป. ได้ยื่นคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ตามประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 3)เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 โดยกำหนดให้ สถาบันวิจัย บริษัท ป. (สถาบันฯ) เป็นหน่วยงานที่รับทำการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี ตามประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 36) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและ พัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548 ปตท. จึงขอทราบว่า

1. กรณีสถาบันฯ ทำการวิจัยให้แก่ บริษัทฯ ตามข้อ 6 (ข) ของประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 3)ฯ ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 บริษัทฯ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวนร้อยละ 100 ของรายจ่าย ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความใน ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 297) พ.ศ. 2539 เมื่อสถาบันฯ ออกใบรับเพื่อการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี ใช่หรือไม่          2. ตามข้อ 6 (ข) ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 3)ฯ ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กำหนดว่า "กรณีทำการวิจัยและพัฒนาให้กับตนเอง ให้ออกใบรับให้กับตนเองเสมือนเป็นการรับ ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้กับบุคคลอื่นตาม (ก)" นั้น กรณีสถาบันฯ ทำการวิจัยให้แก่ บริษัทฯ สถาบันฯ มีหน้าที่ต้องออกใบรับหรือใบกำกับภาษี หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 297) และมาตรา 77/1(10)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

1. กรณีตาม 1 บริษัทฯ มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ของ บริษัทฯ เป็นจำนวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 297) พ.ศ. 2539 โดยการรับรู้สิทธิการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว ให้ บริษัทฯ ถือปฏิบัติตาม มาตรา 65 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 1/2528 เรื่อง การใช้เกณฑ์สิทธิ์ในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2528

2. กรณีตาม 2 สถาบันฯ ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้กับตนเองตามข้อ 6 (ข) ของประกาศ กระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 3)ฯ ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 เข้าลักษณะเป็นการใช้ บริการเพื่อประกอบกิจการของตนเองโดยตรง ตามมาตรา 77/1 (10) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2) เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้บริการหรือการนำสินค้าไปใช้เพื่อประกอบกิจการของตนเองโดยตรงตามมาตรา 77/1 (10) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2534 จึงไม่ถือเป็นการให้บริการ ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษี มูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1(10) และมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น สถาบันฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องออก ใบกำกับภาษี แต่มีหน้าที่ต้องออกใบรับ ทั้งนี้ ตามมาตรา 86 และมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 6 (ข) ของประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับดังกล่าว
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0702/1128 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)