Skip to Content

รายจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล การให้ส่วนลดการขายก๊าซธรรมชาติแก่โรงไฟฟ้า

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล การให้ส่วนลดการขายก๊าซธรรมชาติแก่โรงไฟฟ้า


ข้อเท็จจริง

บริษัท ป. ประกอบกิจการเป็นผู้จำหน่ายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติบริษัท ป. มีโครงการจะให้

ส่วนลดทางการค้าแก่บริษัท U ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท ป. และเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าฯ

(ขนาด 1400 เมกะวัตต์) ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งอยู่ที่จังหวัด ก. เนื่องจาก

บริษัท U ตกลงที่จะย้ายโครงการโรงไฟฟ้าฯ จากจังหวัด ก. ไปยังจังหวัดฯ พร้อมกับเปลี่ยนเชื้อเพลิง

ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหินเป็นก๊าซธรรมชาติ กรณีดังกล่าวจะทำให้บริษัท ป. ขายก๊าซธรรมชาติ

ให้แก่โรงไฟฟ้าได้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นตลอดจนอายุโครงการเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 20 ปี ดังนั้น

เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิดังกล่าวและเป็นการเพิ่มการตลาดบริษัท ป.จึงจำเป็นต้องสนับสนุนโครงการดังกล่าว

โดยตกลงให้ส่วนลดการขายก๊าซธรรมชาติให้แก่บริษัท U ล่วงหน้าเป็นเงินสดจำนวนหนึ่งบริษัท ป. จึงขอ

ทราบว่า

1. การให้ส่วนลดเป็นเงินสดแก่บริษัท U ดังกล่าวบริษัท ป. มีสิทธินำมาถือเป็นรายจ่ายใน

การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่

2. การขายก๊าซธรรมชาติโดยให้ส่วนลดเป็นเงินสดดังกล่าว ถือเป็นเหตุอันสมควรตามมาตรา

65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร ใช่หรือไม่

3. การให้ส่วนลดเป็นเงินสดแก่บริษัท U ซึ่งเป็นผู้ซื้อก๊าซธรรมชาติไปเพื่อใช้ในการผลิต

กระแสไฟฟ้าขายบริษัท ป. ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.

4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หัก

ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ใช่หรือไม่

4. การให้ส่วนลดเป็นเงินสดดังกล่าวไม่ถือเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นบริษัท U ไม่มีหน้าที่

ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัท ป. ใช่หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65 ตรี (3), มาตรา 65 ตรี (13)

แนววินิจฉัย

1. กรณีบริษัท ป. ซึ่งเป็นผู้ขายก๊าซธรรมชาติจะให้เงินล่วงหน้าจำนวนหนึ่งแก่บริษัท U ซึ่ง

เป็นผู้ซื้อก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ป. ตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระหว่างบริษัท ป.กับบริษัท U โดย

เงินจำนวนดังกล่าวมีการกำหนดไว้เป็นจำนวนที่แน่นอน เพื่อสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัท U ใน

การเปลี่ยนพลังงานจากถ่านหินเป็นก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าของบริษัท U ตามนโยบายของ

รัฐบาล อันเป็นเหตุทำให้บริษัท ป. ขายก๊าซธรรมชาติได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ถือเป็นรายจ่ายเพื่อหา

กำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ รายจ่ายดังกล่าวไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อ

เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13)แห่งประมวลรัษฎากร

2. เนื่องจากบริษัท ป. จะขายก๊าซธรรมชาติให้กับผู้ซื้อที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าในราคาเดียวกัน

กรณีจึงไม่มีประเด็นต้องพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจการประเมินของเจ้าพนักงาน ในการโอนทรัพย์สิน

ต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร

3. เงินที่บริษัท U ได้รับจากบริษัท ป. เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40

(8) แห่งประมวลรัษฎากร อันเข้าลักษณะเป็นเงินได้ส่วนลดเนื่องจากการส่งเสริมการขาย แต่โดยที่บริษัท

U ได้ซื้อก๊าซธรรมชาติจากบริษัท ป. เพื่อนำไปใช้ในการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าของบริษัท U โดยตรง

การจ่ายเงินได้ดังกล่าวจึงไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามข้อ 12/2 ของ

คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่ง

ประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 101/2544 ฯ ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2544 แต่ประการใด

4. เงินที่บริษัท U ได้รับจากบริษัท ป. โดยบริษัท U ไม่ได้กระทำการอื่นใดเป็นการตอบแทน

บริษัท ป. รายได้ดังกล่าวจึงไม่ใช่มูลค่าที่บริษัท U ได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ ตาม

มาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร และไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ประการใด
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/3077 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2547

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)