Skip to Content

รายจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประเภทให้กู้ยืมเงิน บริการให้คำปรึกษาการลงทุน โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทต่างประเทศร้อยละ 55 และบริษัทในประเทศถือหุ้นร้อยละ 45 ต่อมาบริษัทต่างประเทศได้ส่งพนักงานซึ่งเป็นชาวต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย โดยตามข้อตกลงบริษัทฯ เป็นผู้จ่ายเงินได้และค่าภาษีออกให้ทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ต่อมาบริษัทฯ ทราบว่า พนักงานซึ่งเป็นชาวต่างชาติยังคงได้รับเงินเดือนบางส่วนจากบริษัทต่างประเทศโดยพนักงานชาวต่างชาติมิได้นำเงินเข้ามาในประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้นำเงินได้ทั้งหมดมาคำนวณภาษีใหม่ และนำไปยื่นแบบแสดงรายการเพิ่มเติม บริษัทฯ จึงขอทราบว่า เงินค่าภาษีที่บริษัทฯ ออกให้พนักงานชาวต่างชาติดังกล่าวจะนำมาถือเป็นรายจ่ายของบริษัทฯ ในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65 ตรี (6) แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

บริษัทฯ เป็นผู้จ่ายเงินได้และออกเงินค่าภาษีที่ต้องเสียทั้งจำนวนให้แก่พนักงานชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย เงินค่าภาษีอากรที่บริษัทฯ ออกให้ ถือเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ บริษัทฯ มีสิทธินำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (6) แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/5685 ลงวันที่ 08 มิถุนายน 2550

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)