Skip to Content

รายจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างคนพิการเข้าทำงาน

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างคนพิการเข้าทำงาน


ข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ประกอบกิจการค้าส่งและค้าปลีกสินค้าประเภทอาหารสด อาหารแห้ง และอาหารสำเร็จรูป บริษัทฯ ได้รับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าทำงาน โดยมีค่าใช้จ่ายให้พนักงานซึ่งเป็นคนพิการประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส ค่าเบี้ยกันดาร (ถ้ามี) ค่ารักษาพยาบาล และเงินประกันสังคมเป็นต้น บริษัทฯ ต้องการทราบว่า รายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างคนพิการ ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 499) พ.ศ.2553 นอกจากเงินเดือนแล้ว ยังหมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการจ้างคนพิการเข้าทำงาน เช่น ค่าล่วงเวลา โบนัส ค่าเบี้ยกันดาร ค่ารักษาพยาบาล และเงินสมทบประกันสังคม ซึ่งเป็นเงินที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้พนักงานซึ่งเป็นคนพิการเป็นรายเดือนด้วยหรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 499) พ.ศ. 2553

แนววินิจฉัย

หากค่าใช้จ่ายดังกล่าว ที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นคนพิการ เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจ่าย ตามข้อผูกพันที่กำหนดในสัญญาจ้างแรงงาน บริษัทฯ จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 499) พ.ศ. 2553
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0702/6728 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2554

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)