Skip to Content

รายจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายค่าสวัสดิการพนักงาน

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายค่าสวัสดิการพนักงาน


ข้อเท็จจริง

1. บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กองทุนฯ) เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานในการสร้าง หลักประกันแก่ตนเองและครอบครัวเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงาน โดยพนักงานมีสิทธิเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ในอัตรา ร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือนของแต่ละคน และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน หากพนักงานที่เป็น สมาชิกของกองทุนฯ เกษียณอายุหรือออกจากงานโดยไม่ใช่การไล่ออกหรือเลิกจ้างเนื่องจากการกระทำความผิดร้ายแรง และ ไม่ได้รับเงินชดเชย พนักงานดังกล่าวจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบที่บริษัทฯ จ่าย รวมทั้งเงินผลประโยชน์จากกองทุนฯ

2. บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน (สหกรณ์ฯ) ขึ้นในบริษัทฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ พนักงานเก็บออมเงินไว้ใช้ในอนาคต โดยพนักงานทุกคนสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ และเมื่อพนักงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ตกลงซื้อหุ้นในสหกรณ์ฯ บริษัทฯ จะหักเงินเดือนหรือค่าจ้างไว้เป็นประจำทุกเดือนและจะโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ตามจำนวนหุ้นที่พนักงานได้ตกลงซื้อไว้

3. บริษัทฯ ได้จัดทำระเบียบสวัสดิการของพนักงานฉบับใหม่ขึ้นมา ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถเลือก การออมเงินด้วยการนำเงินสะสมในกองทุนฯ ไปซื้อหุ้นของสหกรณ์ฯ ได้ โดยพนักงานที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าว จะต้องทำเรื่องแจ้งขอลาออกจากการเป็นสมาชิกของกองทุนฯ เสียก่อน หลังจากนั้นจึงจะโอนเงินสะสมในกองทุนฯ ไปซื้อหุ้น ของสหกรณ์ฯ ตามสัดส่วนเงินสะสมที่พนักงานแต่ละคนมีอยู่ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้แก่พนักงานที่สมัครใจลาออก จากกองทุนฯ เพื่อเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนเป็นประจำทุกเดือน ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี เงินเดือนของพนักงาน เพื่อให้พนักงานนำเงินจำนวนดังกล่าวไปซื้อหุ้นสหกรณ์ฯ และบริษัทฯ ได้ถือว่า เงินสมทบดังกล่าว เป็นเงินได้ของพนักงานที่จะต้องนำส่งภาษีในปีนั้นๆ

บริษัทฯ ขอทราบว่า กรณีบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบให้แก่พนักงานเพื่อนำไปซื้อหุ้นสหกรณ์ฯ ดังกล่าว จะถือเป็นรายจ่ายใน การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริงได้หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

กรณีบริษัทฯ จัดทำระเบียบสวัสดิการของพนักงาน โดยบริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินสมทบให้แก่พนักงานในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้นำไปซื้อหุ้นสหกรณ์ฯ ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงาน และบริษัทฯ ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปคำนวณเป็นเงินได้ของพนักงาน ตลอดจนดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่งกรมสรรพากรในปีภาษีที่พนักงานได้รับเงินแล้ว บริษัทฯ ย่อมมีสิทธินำเงินที่จ่ายสมทบดังกล่าว ไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี เงินได้นิติบุคคลได้ เนื่องจากเป็นรายจ่ายเพื่อกิจการโดยเฉพาะ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0702/3651 ลงวันที่ 01 มิถุนายน 2553

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)