Skip to Content

รายจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีดอกเบี้ยที่เข้าลักษณะเป็นรายจ่าย

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีดอกเบี้ยที่เข้าลักษณะเป็นรายจ่าย


ข้อเท็จจริง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ได้เข้าตรวจสภาพกิจการของบริษัท ท. จำกัด ซึ่งประกอบกิจการผลิตตู้คอนเทนเนอร์สำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์ พบว่า งบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีปี 2543 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และได้เรียกชำระค่าหุ้นแล้วเต็มมูลค่าหุ้น แต่บริษัทฯ ยังมีลูกหนี้ค้างชำระค่าหุ้นอยู่จำนวน 26,250,000 บาท ซึ่งรวมแล้วมีทุนที่ชำระจริง 23,750,000 บาท และงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีปี 2544 ยังคงมีหนี้ค่าหุ้นค้างชำระเท่ากับงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีปี 2543 โดยระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีปี 2543 - 2544 นั้น บริษัทฯ ได้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นลูกหนี้ค้างชำระค่าหุ้นแก่บริษัทฯ และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินค่าดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นลูกหนี้ค้างชำระค่าหุ้น สำนักงานสรรพากรพื้นที่เห็นว่ารายจ่ายดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นลูกหนี้ค้างชำระค่าหุ้นเข้าลักษณะเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร เพราะว่าบริษัทฯ สามารถเรียกค่าหุ้นค้างชำระจากผู้ถือหุ้นซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการโดยไม่มีต้นทุน จึงหารือว่า บริษัทฯ มีสิทธินำดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่กรรมการซึ่งเป็นทั้งผู้ให้บริษัทฯ กู้ยืมเงินและเป็นผู้ที่ชำระค่าหุ้นให้แก่บริษัทฯ ยังไม่ครบ มาถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ และแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสภาพกิจการและกำกับดูแลการเสียภาษีของบริษัทฯ ว่าขณะนี้สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ก ยังมิได้ออกหมายเรียกตรวจสอบและบริษัทฯ ไม่ได้มีการคิดดอกเบี้ยจากมูลค่าหุ้นที่ค้างชำระแต่อย่างใด และในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2545 บริษัทฯ ได้เรียกชำระค่าหุ้นครบแล้ว


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65 ทวิ(4) และ มาตรา 65 ตรี(13)

แนววินิจฉัย

1. การที่บริษัทฯ ขาดทุนหมุนเวียน และได้กู้ยืมเงินจากกรรมการหรือผู้ถือหุ้นที่ค้างชำระค่าหุ้นเพื่อนำเงินมาใช้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ หากบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าบริษัทฯ ได้นำเงินที่กู้ยืมดังกล่าวมาใช้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในกรณีนี้ บริษัทฯ ย่อมนำมาถือเป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร

2. กรณีที่บริษัทฯ ระบุในบัญชีผู้ถือหุ้นว่าได้เรียกชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถือหุ้นยังมิได้ชำระค่าหุ้นครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2543 และปี 2544 ซึ่งเป็นเหตุให้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ย่อมขาดหายไป กรณีจึงถือได้ว่าบริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นกู้ยืมเงินโดยไม่มีดอกเบี้ยโดยไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินย่อมมีอำนาจประเมินดอกเบี้ยตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/7680 ลงวันที่ 13 กันยายน 2548

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)