Skip to Content

รายจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้เงินเพื่อจ่ายเงินปันผล

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้เงินเพื่อจ่ายเงินปันผล


ข้อเท็จจริง

บริษัท ท. ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประเภทการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีจากปิโตรเลียม บริษัทฯ

มีกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และมีภาระต้องชำระหนี้และรายจ่ายอื่น ๆ บริษัทฯ

จึงกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาเพื่อจ่ายเงินปันผลและชำระค่าก่อสร้างโรงงาน จึงหารือว่า บริษัทฯ

มีสิทธินำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าวมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคลในส่วนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ได้หรือไม่


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

1. กรณีดอกเบี้ยเงินกู้ที่บริษัทฯ กู้ยืมเงินมาเพื่อชำระค่าก่อสร้างโรงงานดังกล่าว หากเป็นดอกเบี้ย

เงินกู้ที่จ่ายไปหลังการก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จหรือโรงงานใช้การได้ตามสภาพ เข้าลักษณะเป็น

รายจ่ายเพื่อกิจการ มีสิทธินำดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี

เงินได้นิติบุคคลได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร แต่จะถือเป็น

รายจ่ายในส่วนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ต้องเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ที่เกี่ยวข้องและก่อให้

เกิดรายได้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงเท่านั้น

2. กรณีดอกเบี้ยเงินกู้ที่บริษัทฯ กู้ยืมเงินมาเพื่อจ่ายเงินปันผล เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อกิจการ

มีสิทธินำดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได

้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าว มิได้ก่อ

ให้เกิดรายได้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโดยตรง จึงให้ถือเป็นรายจ่ายในส่วนของกิจการ

ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ้
ที่มา:

หนังสือข้อหารือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/8620 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2549

Get notified when new articles are added to the knowledge base.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)